Έργα διαχείρισης απορριμμάτων προωθούνται σε Κεφαλονιά και Νότιο Αιγαίο.

172

  

O κορονοϊός διαμορφώνει νέα δεδομένα, όμως, τα φλέγοντα ζητήματα, όπως αυτά της διαχείρισης απορριμμάτων παραμένουν. Ευτυχώς, τη διαπίστωση αυτή ασπάζονται Δήμοι και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων η Κεφαλονιά, όπως και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα έργα

Στην Κεφαλονιά, λίγο πριν την αφετηρία, βρίσκεται η αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων των αστικών αποβλήτων στην Παλοστή, έργο, που είναι προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι να επιτευχθεί η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών εκ των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και h κομποστοποίηση του ρεύματος των προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, καθώς και η ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΥ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Ιονίων Νήσων προς επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Ε.Σ.Δ.Α.

Ουσιαστικά, θα υλοποιηθεί μονάδα χειροδιαλογής ανακυκλωσίμων αποβλήτων, μονάδα κομποστοποίησης για την διακριτή επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, βελτιστοποίηση της διαμόρφωσης της υφιστάμενης λεκάνης απόθεσης για τη δημιουργία νέου κυττάρου ΧΥΤΥ, έργα συλλογής των παραγομένων στραγγισμάτων, την επέκταση και αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και έργα υποδομής.Η μονάδα επεξεργασίας θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας 12.778 τον/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων και 4.604τον/έτος βιοαποβλήτων, ενώ θα οδηγούνται στο ΧΥΤΥ προς ταφή 6.727 τον/έτος υπολείμματα. Στη μονάδα θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, κομπόστ και κομπόστ τύπου Α.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης διαρκεί ενάμιση έτος, με αφετηρία τα τέλη Ιουνίου 2021.

Στο Νότιο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας, απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προς τους Δήμους Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων έργων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων και δημιουργία πράσινων σημείων.  Η πρόσκληση, που έχει προϋπολογισμό ως επιλέξιμη δαπάνη ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δράσεων, δικτύων και υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και για τη διασφάλιση της αυτάρκειας των νησιών σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.

Οι προτάσεις αφορούν δύο ομάδες δράσεων. Η πρώτη περιλαμβάνει τη διαχείριση βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης, τις προμήθειες εξοπλισμού οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων. Την εξασφάλιση προμηθειών εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης, την υλοποίηση έργων υποδομής ή/και την εξασφάλιση προμηθειών εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης.

Η δεύτερη που αφορά την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης υπολειμματικών συμμείκτων και διάθεσης υπολειμμάτων, περιλαμβάνει έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, με ή χωρίς διακριτή γραμμή κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στη πηγή βιοαποβλήτων. Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεων και έργα υποδομής και προμήθειες ή επεκτάσεων υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ, όπως και έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, διαδικτυακά (στην διεύθυνση logon.ops.gr)από την 30/03/2020 έως και την 30/09/2020.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

economix.gr