Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια

194

  

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» (Programme GR – Energy) που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ και το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ – ΕΟΧ) 2014-21 (πόροι προερχόμενοι από Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), καθώς και πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι στόχοι της πρόσκλησης υπερκαλυφθήκαν, καθώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν υποβληθεί 18 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 18εκ. €, οι οποίες διεκδικούν τα συνολικά διαθέσιμα 9εκ. € του Προγράμματος.

Η πρόσκληση που απηύθυνε το ΚΑΠΕ, ως Διαχειριστής του Προγράμματος, αποσκοπούσε στην υποστήριξη Πράξεων που προτείνουν καινοτόμες λύσεις για την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε κτήρια και υποδομές του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πυλώνα, στοχεύοντας στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών στις οποίες εντάσσονται τα κτήρια/υποδομές των παρεμβάσεων, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και οικονομία.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο στάδια:

  1. Έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης.
  2. Αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της Πρόσκλησης, η οποία πραγματοποιείται από Μητρώο Ανεξάρτητων Αξιολογητών/ Εμπειρογνωμόνων.

Η όλη διαδικασία αξιολόγησης τελεί υπό την εποπτεία της Επιτελικής Ομάδας Επιλογής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και του ΚΑΠΕ. Η υλοποίηση των πράξεων που θα επιλεγούν, αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2021.

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΧΜ ΕΟΧ, 2009-2014, το ΚΑΠΕ διαχειρίστηκε ένα παρόμοιο Πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, τόσο ως προς την απορρόφηση πόρων (άνω του 95%) όσο και ως προς τους ενεργειακούς δείκτες που επιτεύχθηκαν. Μέσω αυτού υλοποιήθηκαν εννέα επιδεικτικές παρεμβάσεις πρωτοποριακών έργων ενσωμάτωσης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης σε κτήρια και εγκαταστάσεις δημοσίου σκοπού (νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, αθλητικά κέντρα, κτήρια διοίκησης, αντλιοστάσια), μεγάλης επισκεψιμότητας και σημαντικής κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Επρόκειτο για επενδύσεις που εξασφάλισαν τη μέγιστη δυνατή πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων τους, αποδεικνύοντας ότι οι τεχνικές λύσεις που αξιοποιούν τις ΑΠΕ σε μικρής κλίμακας εφαρμογές, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη ενέργειας, είναι ώριμες και βιώσιμες. Η ολοκλήρωση των έργων ενίσχυσε έμπρακτα την προώθηση των εθνικών πολίτικών για τις ΑΠΕ με ορίζοντα το 2030 και, ταυτόχρονα, τόνωσε τις τοπικές οικονομίες με τη συμμετοχή του εντόπιου, κυρίως, κατασκευαστικού κλάδου.

Πληροφορίες, νέα και εξελίξεις για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο: http://eeares.cres.gr καθώς και στη σελίδα του έργου στο Facebook: EEA GR-Energy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διαχειριστή Προγράμματος ΚΑΠΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση xm-eox@cres.gr ή στο τηλέφωνο: 210 6603300.