Αποδεσμεύονται 1,22 δισ. ευρώ για προγράμματα ΕΣΠΑ.

208

  

Το ποσό των 1,22 δισ. ευρώ, «κλείδωσε» η Ελλάδα από τη διανομή του αποθεματικού επίδοσης που έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πέτυχε τους στόχους που είχαν τέθηκαν ως προς την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Με τη σχετική απόφαση της Κομισιόν, η χώρα μπορεί πλέον να αξιοποιήσει τους συγκεκριμένους πόρους, οι οποίοι αν και συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό σύνολο των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, για να αποδοθούν, (σ.σ. όπως και στις άλλες χώρες της ΕΕ), θα έπρεπε τηρηθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κονδύλια αυτά, θα μεταφέρονταν σε άλλες χώρες με καλύτερες επιδόσεις.

Οι πόροι που διασφαλίστηκαν, έχουν ήδη κατανεμηθεί στα επιμέρους ταμεία και στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η απόδοσή τους στα προγράμματα που “τρέχουν” πιο γρήγορα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης “μίνι αξιολόγησης” του ΕΣΠΑ.

Υπογραμμίζεται ότι το αποθεματικό επίδοσης, καθιερώθηκε πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ ως ένα ειδικό μέσο. Στο πλαίσιο αυτό το 6% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που αναλογούν σε κάθε κράτος μέλος, αποτέλεσε το αποθεματικό επίδοσης των επιμέρους προγραμμάτων που καταρτίσθηκαν.

Ειδικότερα, για κάθε άξονα προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εκτός της Τεχνικής Βοήθειας) προσδιορίσθηκε ένα Πλαίσιο Επιδόσεων (ΠΕ) το οποίο συνίσταται σε ένα υποσύνολο δεικτών επιδόσεων (χρηματοοικονομικοί δείκτες για τη μέτρηση της απορρόφησης των πόρων που διατίθενται, δείκτες εκροής για τη μέτρηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που συμπεριελήφθησαν στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων, ή κατά περίπτωση και βασικών σταδίων υλοποίησης τους).

Για καθέναν από τους δείκτες επιδόσεων και τα βασικά στάδια υλοποίησης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων, ορίστηκαν ορόσημα για την επίτευξη έως τον Δεκέμβριο του 2018 και στόχοι προς επίτευξη έως τον Δεκέμβριο του 2023.

To 2019 αποτέλεσε το έτος αξιολόγησης της απόδοσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους (ορόσημα) που είχαν τεθεί, με στόχο την οριστική κατανομή ή ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης που, όπως προαναφέρθηκε, για τη χώρα μας ανέρχεται σε 1,22 δισ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την Ελλάδα, η επίτευξη των στόχων αυτών, δεν αποδεικνύει ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τα δεδομένα και τις ανάγκες της οικονομίας η οποία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια από την πολυετή κρίση, καθώς αυτό που λαμβάνεται υπόψη για την απόδοση του αποθεματικού είναι ο μέσος όρος των επιδόσεων των χωρών της ΕΕ. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ελληνικές επιδόσεις ανά Ταμείο, κινούνται στα όρια του μέσου όρου. Οπότε και η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, βρίσκεται στα επίπεδα του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ, κάτι που στην παρούσα φάση, δεν αίρει την ανησυχία για πιθανή απώλεια πόρων στο τέλος της προγραμματικής περιόδου το 2023.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η Ελλάδα διατήρησε το σύνολο των διαθέσιμων πόρων των ΕΔΕΤ, αφού σε σύνολο 170 ΠΕ, 112 ΠΕ κάλυψαν τους στόχους τους και σε αυτά θα πραγματοποιηθεί η οριστική διάθεση του αποθεματικού επίδοσης το οποίο σε όρους κοινοτικής συνδρομής είναι ύψους 1,011 δισ. ευρώ .

Το αποθεματικό επίδοσης που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα 58 ΠΕ που εμφάνισαν μη επίτευξη των στόχων τους, ύψους 211,9 εκατ. ευρώ, ανακατανέμεται σε επιτυχημένες προτεραιότητες εντός των ίδιων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με εξαίρεση τη μεταφορά πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ύψους 35,9 εκατ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης, δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τον χαρακτήρα και την επιδίωξη των παρεμβάσεων που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και δεν μεταβάλλουν τη βασική στρατηγική στόχευση της χώρας για την τρέχουσα ΠΠ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης ανά Ταμείο έχουν ως εξής:

– Το σύνολο των ΠΕ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρουσιάζουν επίτευξη των στόχων και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του αποθεματικού επίδοσης (253,44 εκατ. ευρώ για το ΕΓΤΑΑ και 23,33 εκατ. ευρώ για το ΕΤΘΑ)

– Το 80% των ΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) έχουν επιτύχει τους στόχους τους και σε αυτά (με εξαίρεση το ΠΕ της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νέων) θα κατανεμηθεί οριστικά το αποθεματικό επίδοσης, ύψους 195,82 εκατ. ευρώ.

– Στο Ταμείο Συνοχής τα 5 από τα 7 ΠΕ έχουν επιτύχει τους στόχους τους και σε αυτά θα κατανεμηθούν οριστικά οι αντίστοιχοι πόροι του αποθεματικού επίδοσης ύψους 185,85 εκατ. ευρώ.

Τέλος το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, με το 55% των ΠΕ (68% των πόρων του αποθεματικού επίδοσης) να έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Στα συγκεκριμένα ΠΕ θα κατανεμηθούν οριστικά πόροι ύψους 352,83 εκατ. ευρώ.

Σταμάτης Ζησίμου

euro2day.gr