Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΝέαΑπό 1/9 η υποβολή προτάσεων από δήμους στο ΤΠκΔ για επιχορήγηση μελετών...

Από 1/9 η υποβολή προτάσεων από δήμους στο ΤΠκΔ για επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την  ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» δημοσίευσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους 82 δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και σε ορεινούς δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

Η υποβολή των προτάσεων ένταξης στο πρόγραμμα αρχίζει την 1ηΣεπτεμβρίου 2017  και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2018.

Η επιχορήγηση, καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων δήμων για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, καθώς και για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά  η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσής του.

Η επιχορήγηση ανά δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για το κόστος υπηρεσιών του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της μελέτης.

Οι προτάσεις των δήμων θα πρέπει να αναφέρονται σε μελέτες έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος που θα υπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες των δημοτών.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και ειδικότερα από τον άτοκο δεσμευμένο λογαριασμό ποσού 7,5 εκ. ευρώ, που έχει συσταθεί για αυτό το σκόπό, με σχετική ΚΥΑ

Οι δικαιούχοι δήμοι θα υπογράψουν ειδική σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου από τη λειτουργία του λογαριασμού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του ποσού. Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης θα προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής σύμβασης με την υπογραφή  σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης πράξεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διαβιβάζονται στη συνέχεια από αυτό στην ΕΕΤΑΑ, η οποία τα αξιολογεί και συντάσσει σχετική έκθεση με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο το Ταμείο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο. Οι προς χρηματοδότηση μελέτες εγκρίνονται από το ΔΣ του ΤΠΔ.

Μεταξύ των υποχρεώσεων των δικαιούχων είναι να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΤΠΔ και της ΕΕΤΑΑ και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο  που αφορά στην εκτέλεση του έργου. Επίσης να ολοκληρώσουν την υλοποίηση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου  ΕΣΠΑ 2014-20, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς. Οι δήμοι θα πρέπει να  βεβαιώσουν ότι οι επιχορηγούμενες μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν και από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tpd.gr ,ενώ περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα:2132116227, 2132116219, 2132116228 και στα email: [email protected][email protected][email protected] 

localit.gr

RELATED ARTICLES