«Ασφυκτικά» τα χρονοδιαγράμματα δήλωσης ακινήτων.

313

  

Ιδιαίτερα χαμηλό, περίπου 16.3% , είναι το ποσοστό εκείνων που έχουν ήδη προβεί σε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Με τα χρονικά περιθώρια υποβολής αιτήσεων να «στενεύουν» σημαντικά καθώς η υποβολή εμπρόθεσμων αιτήσεων  λήγει στις 29 Ιουλίου 2019, η «Πρώτη» επικοινώνησε με τον υπεύθυνο της Κοινοπραξίας «ΚΤΗΜΑ 2016» που έχει αναλάβει την διαδικασία της Κτηματογράφησης στην Ηλείας κ. Σωτήρη Λιάρο προκειμένου να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων τόσο για τα χρονικά περιθώρια τα οποία υπάρχουν αλλά και για τις συνέπειες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από την μη έγκαιρη δήλωση ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους.

Μικρή συμμετοχή

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την online εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, το ποσοστό συλλογής εγγραπτέων δικαιωμάτων από τις υποβληθείσες δηλώσεις (τόσο στα Γραφεία Κτηματογράφησης Πύργου και Αθήνας όσο και μέσω ηλεκτρονικής υποβολής), από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής (28/01/2019) έως και τη λήξη της 1ης παράτασης (12/06/2019) της προθεσμίας, δηλαδή για χρονικό διάστημα 4,5 μηνών, ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 16.3% επί του συνολικού προεκτιμώμενου αριθμού δικαιωμάτων (περίπου 600,000 δικαιώματα).

Οι κυρώσεις για την μη υποβολή δήλωσης  

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι από το Νόμο υποχρεωτική για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (πλέον και για το Ελληνικό Δημόσιο), άλλως επέρχονται οι κατά το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Μάλιστα, η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από τον δικαιούχο, τότε:

  • απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε (δεν μπορεί να μεταβιβασθεί, δεν μπορεί να πάρει δάνειο, κλπ)
  • απαγορεύεται η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα του δικαιούχου που δεν δήλωσε.

Βέβαια, οποιαδήποτε απαγόρευση ή ακυρότητα αίρεται με την κατάθεση της δήλωσης είτε από εκείνον που παρέλειψε να δηλώσει εφόσον δεν έχει αποξενωθεί από το δικαίωμα του, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης,  τα εγγραπτέα δικαιώματα που δεν δηλώθηκαν δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα ακίνητα καταχωρούνται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη». Οι δικαιούχοι τότε έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα εγγραπτέα δικαιώματά τους δικαστικά εντός διαστήματος επτά (7) ετών από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, οπότε οι αρχικές εγγραφές οριστικοποιούνται και τα εγγραπτέα δικαιώματα επί ακινήτων «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι δικαστικά απρόσβλητα.

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ των 50€ και των 1500€ ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Τέλος, εκτός των ανωτέρω δυσμενών συνεπειών και ανεξαρτήτως αυτών, ακόμη και η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας επισύρει – με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – την επιβολή προστίμου, το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη θέση του ακινήτου και κυμαίνεται από 50€ έως 250€ για κάθε μη δηλωθέν δικαίωμα επί ακινήτου εντός αστικής περιοχής και από 70€ έως 200€ για κάθε μη δηλωθέν δικαίωμα επί ακινήτου εντός αγροτικής περιοχής. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής του προστίμου προβλέπεται σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο.

Οι παρατάσεις

Η απόφαση για την παράταση ή όχι της διαδικασίας συλλογής εμπρόθεσμων δηλώσεων ανήκει αποκλειστικά, εκ του Νόμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», το οποίο αποφασίζει τον κατάλληλο χρόνο για την ανακοίνωση αυτής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι δηλώσεις ιδιοκτησίας υποβάλλονται εντός προθεσμίας 3 μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται για συνολικό χρόνο έως και 3 μήνες με αποφάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή για την Π.Ε. Ηλείας είναι τα εξής:

Α. Ημερομηνία Έναρξης προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας: 28 Ιανουαρίου 2019 (υπ’ αριθ. 48/9/16-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»).

Β.1. Ημερομηνία Λήξης προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού: 30 Απριλίου 2019

Β.2. Ημερομηνία Λήξης προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εξωτερικού: 29 Ιουλίου 2019

Γ. 1η παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού: 12 Ιουνίου 2019 (υπ’ αριθ. 62/18/17-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»).

Δ. Παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εξωτερικού: 29 Οκτωβρίου 2019 (υπ’ αριθ. 67/7.14/15-05-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»).

Ε. 2η παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού: 29 Ιουλίου 2019 (υπ’ αριθ. 70/7/05-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»).

Επομένως, έχει ήδη δοθεί το μέγιστο της παράτασης που η νομοθεσία επιτρέπει στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» να χορηγήσει, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού.

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων στην Π.Ε. Ηλείας να προβούν στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία και επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στο μέλλον.

protinews.gr