Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔόμησηΑυθαίρετα: Aπόφαση για την διατραπεζική είσπραξη παραβόλων και προστίμων

Αυθαίρετα: Aπόφαση για την διατραπεζική είσπραξη παραβόλων και προστίμων

Νέο καθεστώς για την είσπραξη παραβόλων και προστίμων για τα αυθαίρετα μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ ΑΕ» και απόδοσης τους στο Πράσινο Ταμείο ισχύει μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της κοινής υπουργική απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών.

Η απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ και Οικονομικών (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551) με θέμα «Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρε­σιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)», αναφέρει αναλυτικά:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 124 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομη­μένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», (Α’ 167), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4647/ 2019 (Α’ 204) και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του άρ­θρου 99 του ίδιου νόμου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 «Χρη­ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.» (Α’ 182), όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι­κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Α’ 84).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 «Δι­ατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο­νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ­σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουρ­γίας Πράσινου Ταμείου» (Α’ 2).
 9. Την 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή­των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051).
 10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/ 2631/10-11-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονο­μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στα­τικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 κ.λπ.» (Β’ 3976).
 11. Την αριθμ. 123410/3742/27-12-2019 Εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Δι­οικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 12. Την 123401/3741/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6Σ6Ζ4653Π8- ΣΑΩ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ­γειας, με την οποία εγκρίνεται η δυνατότητα ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 284.800,00€ για την πε­ρίοδο 2020 έως 2025.
 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2020 ύψους έως του ποσού των 24.800€, για την πληρωμή του κόστους χρή­σης των διατραπεζικών υπηρεσιών, ενώ προβλέπεται να ανέλθει, για το έτος 2021 στο ποσό των 55.000 €, για το 2022 στο ποσό των 55.000 €, για το 2023 στο ποσό των 50.000 € και για το 2024 στο ποσό των 50.000 € και 2025 στο ποσό των 50.000 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Πράσινου Ταμείου (Κ.Α.Ε. 0431), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, οι παρακά­τω όροι χρησιμοποιούνται υπό την ακόλουθη έννοια:

Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο: Το ειδικό πρόστιμο διατήρη­σης αυθαίρετων χώρων για τις περιπτώσεις υπαγωγών του ν. 4495/2017 και για τις περιπτώσεις υπαγωγών των ν. 4178/2013 (Α’ 174), 4014/2011 (Α’ 209) και 3843/2010 (Α’ 62).

Παράβολο: Το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημο­σίου το οποίο απαιτείται για την υπαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017.

Εντολέας: Ο πελάτης Τράπεζας, ο οποίος δίδει προς την Τράπεζά του Εντολή Πληρωμής για την εκπλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής του Ενιαίου Ειδικού Προ­στίμου και του Παράβολου που βαρύνει είτε τον ίδιο ως κύριο του υπαγόμενου στους ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 ακινήτου είτε τρίτο πρόσωπο.

Υπόχρεος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δι­καίωμα να υποβάλλει αίτημα υπαγωγής κατά τα οριζό­μενα στο άρθρο 88 του ν. 4495/2017 και καταβολής του σχετικού Παραβόλου και του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου.

Εντολή πληρωμής: Η εντολή του Εντολέα προς την Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού που τηρεί σε αυτήν με σκοπό την πληρωμή του Ενιαίου Ειδικού προ­στίμου και του Παραβόλου που βαρύνει είτε τον ίδιο είτε τρίτο πρόσωπο. Άλλως, εφόσον η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα αυτή, η εντολή του Εντολέα προς την Τράπεζα για την πληρωμή του Ενιαίου Ειδικού Προστί­μου και του Παραβόλου, κατόπιν καταβολής μετρητών για το σκοπό αυτό.

Έγκυρη συναλλαγή: Κάθε εντολή πληρωμής που απο­στέλλει η ΔΙΑΣ ΑΕ προς την Τράπεζα Οργανισμού.

Πληροφοριακό σύστημα: Το πληροφοριακό σύστη­μα του ΤΕΕ για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017.

Σύστημα: Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ και ειδικότερα η Διατραπεζική Υπηρεσία Διαχείρισης πληρωμών δικαι­ούχου Οργανισμού-Υπηρεσία «DIAS CREDIT TRANSFER- CREDITOR DCT-CREDITOR».

Τράπεζα Οργανισμού: η Τράπεζα που θα παρέχει στο Πράσινο Ταμείο χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ειδι­κότερα θα εντάξει το Πράσινο Ταμείο στην Διατραπε­ζική Υπηρεσία Διαχείρισης πληρωμών δικαιούχου Ορ­γανισμού-Υπηρεσία DIAS CREDIT TRANSFER-CREDITOR DCT-CREDITOR, που λειτουργεί η εταιρία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ).

Άρθρο 2

Φορείς Είσπραξης

 1. Η είσπραξη του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου για τις περιπτώσεις υπαγωγών των ν. 4495/ 2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 πραγματο­ποιείται μέσω των Φορέων είσπραξης εντός και εκτός συστήματος ΔΙΑΣ ΑΕ.
 2. Οι Φορείς είσπραξης που μετέχουν στο σύστημα της ΔΙΑΣ ΑΕ είναι οι εξής :
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ALPHA BANK Α.Ε.
 • ATTICA BANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε. BANK EUROBANK – ERGASIAS S.A ORTIMA BANK AEGEAN BALTIC BANK PRAXIA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ HSBC
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ CITIBANK
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ (πρώην ΕΒΡΟΥ)
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΠΙΕΡΙΑΣ)
 • Τ.Π.Δ.
 • PROCREDIT BANK
 • ΕΛΤΑ
 • VIVA PAYMENTS SERVICES S.A.
 1. Στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιεί­ται μέσω Φορέα Είσπραξης που ανήκει στο σύστημα ΔΙΑΣ, αρκεί για την ολοκλήρωση της συναλλαγής η προ­σκόμιση των κωδικών πληρωμής οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία υπαγωγής.
 2. Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω Φορέα Είσπραξης εκτός συστήματος ΔΙΑΣ, απαι­τείται επιπροσθέτως η γνωστοποίηση από πλευράς του Πράσινου Ταμείου του IBAN του λογαριασμού που τηρεί στην Τράπεζα Οργανισμού με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε περίπτωση μέσω ανάρτησης στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Άρθρο 3

Τράπεζα Οργανισμού

Η επιλογή της Τράπεζας Οργανισμού πραγματοποι­είται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, δυνάμει της οποίας ορίζεται η διαδικασία επιλογής κατ’ εφαρμογή των αρχών της δια­φάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 4

Είσπραξη και Απόδοση Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και Παραβόλου

 1. Δυνάμει σχετικής πάγιας εντολής του Πράσινου Τα­μείου, η Τράπεζα Οργανισμού αποστέλλει καθημερινά έμβασμα με τα εισπραχθέντα ποσά παραβόλου της προ­ηγούμενης μέρας σε λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδας (Κ.Α. 23/200121010 «Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού»). Επίσης η Τράπεζα Οργανι­σμού ενημερώνει, με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας ή ηλε­κτρονικού ταχυδρομείου, τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και τη Διεύθυνση Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για το συ­νολικό ποσό που κατατέθηκε στον παραπάνω λογαριασμό.
 2. Η Τράπεζα Οργανισμού αποδίδει στο Πράσινο Ταμείο την επόμενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας πληρωμής τα ποσά του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου σε πίστωση του λογαριασμού που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα Οργανισμού μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ. Με εντολή από το Πράσινο Ταμείο και σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πληρωμή των ποσών του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου μεταφέρονται τα σχετικά ποσά από το λογαριασμό που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα Οργανισμού στον λογαριασμό Ταμειακής διαχείρισης που τηρεί το Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος, με δυνατότητα εξαίρεσης του ποσού που καλύπτει τις τρέχουσες ταμειακές ανά­γκες του Πράσινου Ταμείου, όπως προσδιορίζονται κατά προσέγγιση με απόφαση του ΔΣ μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 5

Κόστος Χρήσης Διατραπεζικών Υπηρεσιών

 1. Το κόστος χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
 2. Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Οργανισμού εισπράττεται από τους υπόχρεους των πληρωμών σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή τους πολιτική.
 3. Οι Φορείς Είσπραξης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου υποχρεούνται να μην απαιτούν από τους υπόχρεους την τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε αυτούς.

Άρθρο 6

Τιμολόγηση και Καταβολή

Κόστους Χρήσης Διατραπεζικών Υπηρεσιών

 1. Η Τράπεζα Οργανισμού εισπράττει από το Πράσινο Ταμείο το κόστος χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο διατραπεζικό σύστημα. Η τιμολόγηση του ποσού που αφορά στο κόστος χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσι­ών πραγματοποιείται μηνιαίως, ήτοι την δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα ή σε περίπτωση αργίας την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα με την έκδοση από την Τράπε­ζα Οργανισμού τιμολογίου, το οποίο αφορά στις συναλ­λαγές του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.
 2. Η καταβολή του συνολικού κόστους χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών πραγματοποιείται με χρέωση από την Τράπεζα Οργανισμού του Λογαριασμού καταθέ­σεων του Πράσινου Ταμείου που τηρείται στην εν λόγω Τράπεζα, εκτός των νόμιμων κρατήσεων ή επιβαρύνσε­ων. Η έκδοση του τιμολογίου το οποίο αποστέλλεται στο Πράσινο Ταμείο με την ένδειξη εξοφλημένο, ακολουθεί τη χρέωση του λογαριασμού του Πράσινου Ταμείου στην Τράπεζα Οργανισμού.
 3. Από το Πράσινο Ταμείο πραγματοποιείται αντιπαραβολικός έλεγχος μεταξύ του ποσού τιμολόγησης εκάστου μήνα και των στοιχείων που αναφέρονται στην αναλυτική συγκεντρωτική ηλεκτρονική κατάσταση συ­ναλλαγών μέσω της υπηρεσίας DIAS PORTAL, στην οποία έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Πρά­σινου Ταμείου.
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων δι­αφορά των στοιχείων των τιμολογίων συγκριτικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναλυτική συγκεντρω­τική ηλεκτρονική κατάσταση συναλλαγών, η αμφισβήτη­ση των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου από το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα Οργανισμού, με όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν αυτήν. Στη συνέχεια, η Τράπεζα εκδίδει πιστωτικό ή χρεωστικό τιμολόγιο με τα νέα συμφωνημένα στοιχεία.
 5. Οι πληροφορίες ως προς τις διενεργηθείσες συναλ­λαγές που παρέχονται από το Σύστημα και αποτυπώνο­νται στην προαναφερόμενη κατάσταση συναλλαγών, αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο του ύψους του οφειλόμενου κόστους χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις και συμ­βάσεις, που αναθέτουν σε πιστωτικά ιδρύματα την εί­σπραξη του ενιαίου ειδικού προστίμου των ν. 4178/2013, 4014/2011, 3843/2010 αυτομάτως παύουν να βρίσκο­νται σε ισχύ.
 2. H ισχύς της παρούσας εκτείνεται έως και το οικο­νομικό έτος 2025.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Περιβάλλοντος   και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΦΕΚ

RELATED ARTICLES