Βιο-οικονομία: Δυνατότητες και προοπτικές

535

  

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), προγραμματισμένη συζήτηση με θέμα τη «Βιο-οικονομία: Δυνατότητες και Προοπτικές». Η συζήτηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “Young Farmers: Circles of Circular Economy”, στο οποίο συμμετέχει το ΜΑΙΧ, συντονίζεται από το Ενεργειακό Ινστιτούτο Hrvoje Požar της Κροατίας και χρηματοδοτείται από το Danube Strategic Project Fund (DSPF).

Κύριος στόχος του έργου είναι να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει για τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τις δυνατότητες που προκύπτουν από την ανάπτυξη της βιο-οικονομίας. Στο επίκεντρο, βρίσκεται ο αγροτικός τομέας και η προσπάθεια να ενημερωθούν και να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματίες αγρότες για τις καλές πρακτικές στο αγρόκτημα αλλά και να διατυπωθούν προτάσεις για τη λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής βιο-οικονομίας.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν φορείς, επιχειρήσεις μεταποίησης και αγρότες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον της βιο-οικονομίας. Συγκεκριμένα, πήραν μέρος στελέχη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της ΔΕΥΑΧ, της ΔΕΔΙΣΑ, της ΟΑΚ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, των Μύλων Κρήτης καθώς και αγρότες επιχειρηματίες και στελέχη του Τμήματος Αειφόρου Γεωργίας και Οικονομίας & Διοίκησης του ΜΑΙΧ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δράσεις και πρακτικές που εφαρμόζει ο κάθε φορέας με άξονα τη βέλτιστη αξιοποίηση/χρήση των βιολογικών πόρων. Επισημάνθηκε η σημαντική έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά στον αγροτικό πληθυσμό αλλά και το γεγονός ότι σημαντικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα όπως ο ιδιαίτερα μικρός / κατακερματισμένος κλήρος, η πολυαπασχόληση και η άσκηση της γεωργίας από μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αποτελούν τροχοπέδη στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προς μια γεωργία που θα στρέφεται στην αξιοποίηση των εισροών με βιώσιμο τρόπο στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, στη διαχείριση αποβλήτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ούτως ώστε να μετριαστεί και ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο σημαντικό έλλειμμα στη νομοθεσία όσον αφορά στην πλήρη αξιοποίηση των αστικών λυμάτων αλλά και στις δυσκολίες παραγωγής και προώθησης νέων προϊόντων από τα υπολείμματα που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά λιπάσματα. Τέλος, επισημάνθηκε η αδυναμία των μικρών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις αρχές της βιο-οικονομίας, για να πετύχουν βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα των συνεργασιών και συμπράξεων προς την κατεύθυνση αυτή.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντική επίσης κρίνεται η συνεργασία ιδιωτικού με δημόσιο τομέα καθώς και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση και ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που θα αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όσο για την οικονομία και την κοινωνία.

 

ert.gr