Γεωθερμία: Συμπληρώνεται το «Παζλ» για τη Διαμόρφωση Κανονιστικού Πλαισίου

211

  

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα επισημαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την γεωθερμία. Παρόλα αυτά αναμένεται η περεταίρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, ενώ «αγκάθι» παραμένει το πολύ υψηλό κόστος ανάπτυξης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πριν λίγες ημέρες το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της γεωθερμίας το οποίο αναφέρει πως «όλες οι εργασίες για την έρευνα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση γεωθερμικού πεδίου ή δυναμικού, θα διεξάγονται με στόχο:

α. την ορθολογική αξιοποίηση του πεδίου,

β. την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και υγείας,

γ. την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων στο έργο,

δ. την προστασία της ποιότητας του φυσικού, του ανθρωπογενούς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών πρώτων υλών, των υποδομών και των αρχαιοτήτων».

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Με βάση τον κανονισμό προβλέπεται μεταξύ άλλων πως ο μισθωτής οφείλει «να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα με τους όρους καθώς και με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τα πρόσθετα μέτρα που επιβάλλει η Επιθεώρηση Μεταλλείων, να σχεδιάζει και να εκτελεί τις εργασίες με προτεραιότητα στην πρόληψη των κινδύνων, να εφαρμόζει σύγχρονες, ασφαλείς και κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με το είδος των εργασιών, να εφαρμόζει επιχειρησιακές πρακτικές που επιτρέπουν γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης». Παράλληλα, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και την εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες ασκήσεις ετοιμότητας και εφαρμογής του τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Επίσης, προβλέπει πως πρέπει «να διαθέτει και να συντηρεί κατάλληλες για το είδος και τη φύση των εκτελούμενων εργασιών εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές και όπου αυτές δεν υπάρχουν, αποδεκτές διεθνείς προδιαγραφές, να απασχολεί και να εκπαιδεύει το κατάλληλο προσωπικό».

Να σημειωθεί πως η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε πως «η γεωθερμία είναι η πιο παραμελημένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας στην Ελλάδα, παρά το πλούσιο δυναμικό της. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις σε διάφορους παραγωγικούς τομείς με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφέρεια».

Πάντως, παραμένει  πολύ υψηλό το κόστος για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Η εξέλιξη του πλήρους τυπικού κόστους ανάπτυξης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.


Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ «Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί και η γεωθερμία παρότι δεν παρουσίαζαν συνεισφορά το έτος 2017, κατά το έτος 2030 αναμένεται να έχουν μικρή συμμετοχή της τάξης του 0,5% και 1,1% αντιστοίχως σε επίπεδο συνολικής εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, αλλά με ιδιαίτερα σημαντικά και θετικά χαρακτηριστικά για τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος. Επιπλέον η συνεισφορά τους ως μερίδιο θα πρέπει να προστεθεί σε αυτή των σταθμών που αξιοποιούν βιοενέργεια, ανεβάζοντας το συνολικό μερίδιο αυτών των τεχνολογιών (κατανεμόμενες ΑΠΕ) στο 4% της συνολικής εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής και στο 6,5% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ».

energia.gr