Δασικοί χάρτες: Πώς ξεμπλοκάρουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες

245

  

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες αλλά και να γλιτώσουν τα ακίνητά τους από κατεδάφιση θα έχουν χιλιάδες πολίτες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 65 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αρχίζει σήμερα, Πέμπτη και μέσω του συγκεκριμένου άρθρου επιδιώκεται να δοθεί λύση στα γραφειοκρατικά κωλύματα και στο πάγωμα της αξιοποίησης ενός μεγάλου αριθμού εκτάσεων/ακινήτων.

Πρόκειται για μια οριζόντια ρύθμιση η οποία αφορά σε εκτάσεις οι οποίες έχουν μεν κηρυχθεί αναδασωτέες στο παρελθόν αλλά όπως προκύπτει από τους κυρωμένους δασικούς χάρτες δεν είναι δυνατόν να διακριβωθεί ότι υπήρξαν ποτέ δασικές. Με άλλα λόγια, στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί, υπάρχουν «κομμάτια» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέα αλλά δεν είναι δάση. Ωστόσο, τα αμφιλεγόμενα αυτά σημεία φέρουν συγκεκριμένη επισήμανση η οποία εμποδίζει την οικονομική αξιοποίηση από τους ιδιοκτήτες. Αυτή η στρέβλωση αναμένεται να αρθεί και πλέον θα εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες θα ανακαλούνται ή θα τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων.

«Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες του πρώτου εδαφίου αναμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), με την υποχρεωτική διαγραφή των ως άνω εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Τα ανωτέρω ισχύουν από τη μερική ή ολική κύρωση των δασικών χαρτών. 6. Στις εκτάσεις της παρ. 5, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, που απορρέουν από το τεκμήριο του άρθρου 62.».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο άρθρο επέρχεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη λύση του ζητήματος, δεδομένου ότι θα αποφορτίσει την διοίκηση από τον έλεγχο πληθώρας μεμονωμένων αιτημάτων άρσης αναδάσωσης, καθώς και από τη διαρκή διόρθωση των δασικών χαρτών που ανακύπτει μετά την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα ξεπεραστούν διαδικαστικά και διοικητικά κωλύματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της ισότητας των πολιτών και της ασφαλείας του δικαίου. Αποσαφηνίζεται δε, ότι αυτές οι εκτάσεις δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών.

Πένη Χαλάτση

insider.gr