ΔΕΗ: Έως 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για 396 μηχανικούς, οδηγούς, τεχνίτες και διοικητικούς [πίνακας]

740

  

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 396 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών.

Ζητούνται άτομα ειδικοτήτων όπως: διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μηχανικοί, τεχνίτες κ.ά.

Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός θα ζητηθούν: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού, αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κ. Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr) και κ. Βαλασία Σεβεντεκίδου (V.Seventekidou@dei.com.gr).

Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγράφων κατά προτίμηση να είναι σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος τους να μην ξεπερνά τα 5MB.

Κατ’ εξαίρεση, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων κ. ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52218) ή κ. ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52317).

Για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ Α.Ε. ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρουν στη σελίδα:www.dei.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ (προθεσμία υποβολής της αίτησης)

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (έως σήμερα)

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

2 ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, Αναλυτής Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ Hardware)

2 ΠΕ Γεωλόγος

1 ΠΕ Δασολόγος

2 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού)

1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος

1 ΤΕ Γεωπόνος

30 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης)

13 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής)

4 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων)

36 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)

25 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

2 ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (Κλαρκ)

15 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων

22 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)

8 ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό

16 ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό

20 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)

25 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων)

20 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων)

24 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)

1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων

20 ΔΕ Φύλακας

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (έως 22/1)

53 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

29 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών

1 ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού)

3 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου(Διοικητικών-Γραμματέων)

1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού)

2 ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος

1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής

1 ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Εργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (Κλαρκ)

Συγκρότημα Αλιάκμονα (έως 15/1)

1 ΤΕ Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος

2 ∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθµών & Υποσταθµών

23 μόνιμοι σε φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 23 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» (υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης-Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

5 στον Δήμο Σπετσών

Ο Δήμος Σπετσών ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαριστές) και 1 ΥΕ Εργατών Υδρευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Σπετσών, Τ.Κ. 180 50 Σπέτσες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού στην κ. Κωνσταντίνα Μουζάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22983 20025).

 eleftherosTypos.gr