ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για την εκπόνηση Πιστοποιημένων Μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού

197

  

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΣε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Διακήρυξης Διενέργειας, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού», για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την εγκατάσταση οκτώ σαραντάμετρων ανεμογραφικών σταθμών σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος, προχωρά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. κατά 100% προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού (κατά τα οριζόμενα στο ν. 3468/2006 ως ισχύει και από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το πρότυπο DIN ? EN ISO / IEC17025/2005, όπως ισχύει κάθε φορά), για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την εγκατάσταση οκτώ (8) σαραντάμετρων ανεμογραφικών σταθμών σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος».
Παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε σε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την οριστικοποίηση του, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη διαγωνισμού να καταστεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες.
Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θα προχωρήσει στη διαμόρφωση των τελικών σχεδίων των Τευχών Διακήρυξης. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ppcr.gr, και θα διατυπώνονται στο πρότυπο έγγραφο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων.
H Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των τευχών διακήρυξης στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Η παρούσα ανακοίνωση, το σχέδιο Διακήρυξης προς Διαβούλευση, καθώς και το πρότυπο έγγραφο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Πηγή:energia.gr