Διαγωνισμός 60 εκατ. ευρώ για Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη – Τι θα περιλαμβάνει

184

  

Ο ανάδοχος ενός από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής των τελευταίων ετών θα κληθεί να αναπτύξει και να λειτουργήσει τον Ψηφιακό Χάρτη και το Μητρώο Υποδομών.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής των τελευταίων ετών, με προϋπολογισμό που μπορεί να αγγίξει τα 60 εκατ. ευρώ, προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Με μία σύμβαση, η ηγεσία του ΤΕΕ επιδιώκει να αναπτύξει και να λειτουργήσει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, αλλά και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Αν και πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό έργο, η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου πέντε εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία «ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει  ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας».

Η κυβέρνηση είχε θέσει ως προτεραιότητα τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και τον έχει συμπεριλάβει στα κύρια έργα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Όπως αναφέρεται και στο τεύχος δημοπράτησης, στόχος του έργου είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις  οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας.

Το σύνολο των υπηρεσιών του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα παρέχεται μέσω cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το έργο θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud.

Το έργο χωρίζεται σε αρκετά στάδια με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει, κατά σειρά προτεραιότητας:

  1. Τη λειτουργική ενοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών «e-Πολεοδομία ΙΙΙ» με όλα τα επιμέρους σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα και βάσεις δεδομένων (π.χ. Κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες, Ορθοφωτοχάρτες, Natura και πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, Β.Δ. Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων και e-Άδειες του ΤΕΕ,  e-Ευρετήριο Αιγιαλών και χάρτες αντικειμενικών αξιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, κ.λπ.) που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν το δομημένο περιβάλλον, το θεσμοθετημένο χωροταξικό, πολεοδομικό- ρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας.
  2. Την επέκταση αυτών με πρόσθετη πληροφορία για το Νομικό, Χωροταξικό, Πολεοδομικό- Ρυμοτομικό και Κτιριοδομικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις  Οικονομικές-Επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με Δόμηση στους τομείς Κατοικίας, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, Τουρισμού και Παραγωγικών- Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.
  3. Την ένταξη των προηγούμενων ενοποιημένων συστημάτων σε παραγωγική και υποχρεωτική λειτουργία, με διαρκή επικαιροποίηση της πληροφορίας τους από εξουσιοδοτημένους χρήστες μηχανικούς, κατόπιν σχετικής νομοθετικής έγκρισης, μέσω διαδικασιών και πλήρως τεκμηριωμένων μηχανισμών τήρησης και ενημέρωσης.
  4. Τη δημιουργία και λειτουργία κεντρικής πύλης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα.
  5. Τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης/έγκρισης των πληροφοριών που υποβάλλονται για ένταξη Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με βάση πρότυπους δείκτες αξιολόγησης δεδομένων από πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς
  6. Τη δημιουργία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων με λειτουργικότητες που στόχο έχουν την ενίσχυση της συνολικής επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη όπως ιδίως α) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δομημένων Επιφανειών και Μητρώου Κτιρίων, για  την πραγματοποιημένη δόμηση  και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, β) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών διαχείρισης ζωνών αντικειμενικών αξιών και συντελεστών εμπορικότητας, γ) πληροφοριακού συστήματος, χωροθέτησης και αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δ) βάσης δεδομένων και συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, ε) Μηχανισμού Διαχείρισης Ροών κύκλου ζωής των μελετών που προκηρύσσονται.
  7. Την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν κρίσιμη ενισχυτική επίδραση στην βιωσιμότητα και επιτυχή λειτουργία του Έργου όπως ιδίως υπηρεσίες αναβάθμισης των υποδομών υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο (Κτηματολόγιο, ΤΕΕ κλπ), η παροχή υπηρεσίας απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς, η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και εγγύησης των πληροφοριακών συστημάτων, η παροχή υπηρεσιών διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του συνόλου των εμπλεκομένων πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων λειτουργών, επαγγελματιών μηχανικών κ.ά.

businessdaily.gr