Διαμαρτυρία για την επιβολή δημοτικών τελών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο πλαίσιο εφαρμογής του “Κλεισθένη”

355

  

Για την επιβολή Δημοτικών Τελών σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς στο πλαίσιο εφαρμογής του “Κλεισθένη” κάνει λόγο με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ο Γιώργος Χαλβατζής, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Όπως αναφέρει σχετικά, πρόκειται για χρεώσεις που θα εφαρμοσθούν εφεξής και σε υφιστάμενους σταθμούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν χρεώνονταν τέλη. Ζητά το Υπουργείο να παρέμβει και να απαλλάξει άπαξ τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς από την πληρωμή δημοτικών τελών.

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή του κ. Χαλβατζή ενώ επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή με αφορμή την υπ’ αριθμ. 525/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης (την οποία και επισυνάπτω) με θέμα «Κατάρτιση σχεδίου απόφασης για ορισμό συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Θέρμης από το έτος 2020». Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του πρόσφατου «Κλεισθένη» ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α), που αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α):
«Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.».

Στην επίμαχη απόφαση «λήφθηκαν» υπόψη οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις και καθορίστηκαν οι γενικοί και ειδικοί συντελεστές για τον υπολογισμό των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2020 κατά κατηγορία ακινήτου, ως εξής:

Είναι σημαντικό δε να σημειωθεί ότι οι παραπάνω χρεώσεις θα εφαρμοσθούν εφεξής και σε υφιστάμενους σταθμούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν χρεώνονταν τέλη.

Μάλιστα στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«Οι μη στεγασμένοι χώροι των αγροτεμαχίων στα οποία έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν παράγουν σχεδόν καθόλου απορρίμματα, συνεπώς δεν επιβαρύνονται οι Υπηρεσίες του Δήμου με τον ίδιο τρόπο, όπως σε άλλες περιπτώσεις ακινήτων.»

Πάρα ταύτα, εάν θεωρηθεί ένα αγροτεμάχιο τεσσάρων στρεμμάτων, στον οποίο λόγου χάρη έχει εγκατασταθεί ένα σταθμός 20kWp (ετήσιος τζίρος από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου ίσος με 10.000 ευρώ), η χρέωση των δημοτικών τελών θα είναι ίση με:

Δ.Τ. = 1.000×0,2 + (1/3)x3.000×0,2 = 400 ευρώ ανά έτος

Ισοδύναμα, σε περίπτωση κατοικίας, η παραπάνω χρέωση αντιστοιχεί σε ένα εμβαδό ίσο με περίπου 360 τ.μ., χώρο επαρκή για 3 τετραμελής οικογένειες! Προφανώς, η επίμαχη απόφαση εισάγει ένα επιπλέον λειτουργικό κόστος, το οποίο δεν είναι αμελητέο (4% επί του τζίρου).

Με άλλα λόγια, στην υπ’αριθμ. 525/2019 απόφαση ναι μεν διαφαίνεται η παραδοχή εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ως πολεοδομική χρήση, δεν παράγει απορρίμματα, αλλά συγχρόνως υπάρχει η απαίτηση για την πληρωμή δυσανάλογων ποσών, στην βάση ενός παντελώς αυθαίρετου υπολογισμού.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4555/2018, πολλοί Δήμοι θα προσπαθήσουν εφεξής να καθορίσουν τα δημοτικά τέλη για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη βάση μιας δυστυχώς αυθαίρετης και παράλογης τις περισσότερες φορές συλλογιστικής. Είναι λοιπόν κρίσιμο το Υπουργείο να παρέμβει και να απαλλάξει άπαξ τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς από την πληρωμή δημοτικών τελών, στο πλαίσιο μιας κοινής και ισότιμης ορθολογικής αντιμετώπισης.

 

energypress.gr