Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για τον έλεγχο οικοδομικών αδειών

343

  

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του ν.4495/17, που αφορούν στη χορήγηση οικοδομικών αδειών εξέδωσε με έγγραφό του το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρεται:

“Θέμα:Σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του ν.4495/17

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή προς το παρόν η
εφαρμογή των εν θέματι διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ορίζει έλεγχο οικοδομικής άδειας από άλλη ΥΔΟΜ όταν η κατά τόπο αρμόδια ΥΔΟΜ δεν εκδώσει την αιτηθείσα οικοδομική άδεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνεται στην ΥΑ 48123/6983/31-7-2018 (ΦΕΚ 3136 Β) «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αθηνά ΣΚΑΡΛΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός”