Εγκύκλιος για τις οικοδομικές άδειες στα πρατήρια καυσίμων

329

  

Εγκύκλιο για τις οικοδομικές άδειες στα πρατήρια καυσίμων εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Α. Σε συνέχεια της (η) σχετικής εγκυκλίου καθώς και γραπτών και προφορικών ερωτημάτων που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας και αφορούν στην υποβολή δικαιολογητικών για τις
περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε πρατήρια καυσίμων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 των (α) και (β) σχετικών, στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του (γ) σχετικού, στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του (δ) σχετικού καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του (ε) σχετικού, υποβάλλεται άδεια δόμησης στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 των (α) και (β) σχετικών, στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του (γ) σχετικού, στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του (δ) σχετικού καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του (ε) σχετικού, όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου, ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις, πρέπει πριν από την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

Μετά την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των ανωτέρω άρθρων και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών.

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του (ζ) σχετικού, οικοδομική άδεια απαιτείται και υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για:
«η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,».

4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του (ζ) σχετικού, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται και υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για:
«ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών».

5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6 του (α) σχετικού: «Για την
αντικατάσταση των αντλιών ή διανομέων στην ίδια θέση δεν απαιτείται έγκριση της υπηρεσίας εάν οι τοποθετούμενες αντλίες ή διανομείς πληρούν τους όρους του παρόντος».
Υπενθυμίζουμε ότι η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις και
δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή
άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
Β. Στο (θ) σχετικό μήνυμα με συνημμένο αυτού το (ι) σχετικό έγγραφο, διευκρινίζονται τα εξής:

Με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), όπως ισχύει, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής
πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον οι Δημόσιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να αποδέχονται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), όπως ισχύει.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων
(έγγραφα από αλλοδαπή κατασκευαστική εταιρία) υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (ι) σχετικό έγγραφο, η Διοίκηση (Δημόσια Υπηρεσία) ασκώντας τη διακριτική ευχέρειά της, μπορεί να αποδέχεται τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ημεδαπών ή αλλοδαπών εγγράφων απευθείας από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

Προκειμένου, μάλιστα, να επιτευχθούν με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής οι επιδιωκόμενοι στόχοι, όπως αναφέρονται και στην με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Β.15/οικ. 8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων φορέων και περιλαμβάνονται σε αυτό όχι μόνον οι διοικητικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, οι δημόσιες επιχειρήσεις κ.λ.π.

Έπειτα από τα ανωτέρω, στο πλαίσιο αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, όλα τα δικαιολογητικά (έγγραφα, πιστοποιητικά, σχέδια κλπ) υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο πλην των υπεύθυνων δηλώσεων που υπογράφονται και υποβάλλονται στο πρωτότυπο για τον σκοπό της συγκεκριμένης αδειοδότησης.

Γ. Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις της (κ) σχετικής κ.υ.α, δεν υποχρεούνται να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν.4530/2018 (Α΄ 59), όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης που οι παραπάνω εγκαταστάσεις λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ