ΕΚΧΑ Α.Ε. :Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

549

  

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες ή μελετητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/20 16 για την επιλογή αναδόχων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 1. Οικοδομικά
 2. Υδραυλικά
 3. Ηλεκτρομηχανολογικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατ. Μελέτης 06)
 2. Στατικές μελέτες (κατ. Μελέτης 08)
 3. Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (κατ. Μελέτης 09)
 4. Μελέτες υδραυλικών έργων (κατ. Μελέτης 13)
 5. Ενεργειακές μελέτες (κατ. Μελέτης 14)
 6. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων (κατ. Μελέτης 28)
 7. Μελέτες τοπογραφίας (κατ. Μελέτης 16)

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο Πρωτόκολλο της ΕΚΧΑ ΑΕ (Μεσογείων 288, 15562 Χολαργός) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», έως την Τετάρτη 01/11/2017 και ώρα 13:00μ.μ. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ή courier, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της από την ΕΚΧΑ Α.Ε., δεδομένου ότι πρέπει να έχει παραληφθεί από την  ΕΚΧΑ  Α.Ε. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου ή μελετητικό πτυχίο για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών (εν ισχύ).

 

Τα έργα και οι μελέτες που θα ανατεθούν με την παρούσα διαδικασία αφορούν στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 6505704 (Γ. Κολοβός)

 

 

Για την EKXA Α.Ε.

 

 

Κωνσταντίνος Αγρογιάννης

Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικού

 

Συνημμένα : (δείτε το συνημμένο αρχείο pdf)

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 •  Υπεύθυνη Δήλωση