Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

263

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Υποέργου 9 «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου» της Πράξης Ανάπτυξη των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στις επιταγές της οδηγίας inspire με κωδικό MIS: 5004020.

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του Υποέργου «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και δη, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων.

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα περιλαμβάνονται τίτλοι σπουδών:
Α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών – Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής.
Γ. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Σχολών Φυσικής ή Μαθηματικών

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η/1/2020 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 23η/11/ 2020

Αναλυτικά η Πρόσκληση