Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕνίσχυση των «πράσινων» επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Ενίσχυση των «πράσινων» επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
  • Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
  • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design–Eco Label etc).
  • Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά ενωσιακά πρότυπα και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα .
  • Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
  • Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

Ο Ειδικοί Στόχοι του Ε.Π. που ικανοποιούνται είναι: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 και ειδικότερα από τους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.): «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» και «Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.578.324,00€.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι: 

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 10/09/2019 ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/11/2019 ώρα 15:00

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

 

Πηγή: www.e-ea.gr

RELATED ARTICLES