Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον: Επιστροφή δεσμευμένων πόρων που δεν επενδύθηκαν από τους δικαιούχους

206

  

εξοικονομηση

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας συνυπέγραψαν νέα τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του ταμείου «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Σύμφωνα με την τροποποίηση, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 μετά την παρ. 2 του άρθρου 9:

«Πόροι του Ταμείου, για τους οποίους μετά από σχετικές αναφορές προόδου του ∆ικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα ∆ιαχειριστικής Αρχής ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010(ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Πηγή:energia.gr