ΕΣΜΥΕ: Αποζημιώσεις διακοπής λόγω βλαβών δικτύου και χρεώσεις Αγοράς Εξισορρόπησης οι δύο στρεβλώσεις για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά.

282

  

Την ισότιμη αντιμετώπιση τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σχετικά με τις αποζημιώσεις διακοπής έγχυσης λόγω βλαβών δικτύου, καθώς και την εξαίρεση των εν λόγω βλαβών από την επιβολή χρεώσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης, ζητά με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους αρμόδιους φορείς ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ).

Ειδικότερα, δεδομένου του νέου καθεστώτος για την συμμετοχή των έργων ΑΠΕ με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (υποχρέωση πρόβλεψης παραγωγής και ευθύνες εξισορρόπησης), η χωρίς προειδοποίηση διακοπή της σύνδεσης των έργων ΑΠΕ με το Δίκτυο δημιουργεί στρεβλώσεις στη βιωσιμότητα των έργων.

Ιδιαίτερα, μάλιστα, πλήττονται τα Μικρά Υδροηλεκτρικά που βρίσκονται συνδεδεμένα στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΜΤ), όπως επισημαίνεται, με τις διακοπές αυτές να είναι σε πολλές περιπτώσεις συχνότατες.

Το παραπάνω πρόβλημα επιφέρει αφενός διαφυγόντα κέρδη από την «μη εγχεόμενη ενέργεια» και αφετέρου καταλήγει να επιβάλλονται χρεώσεις στα έσοδα του έργου, διότι θα υπάρχει έκθεση στην αγορά εξισορρόπησης και εκκαθάρισης αποκλίσεων. Να σημειώσουμε ότι μετά την δήλωση ωριαίας πρόβλεψης παραγωγής στην Προημερήσια αγορά (Day Ahead Market), οι παραγωγοί καλούνται να διορθώνουν τις αποκλίσεις στην Ενδοημερήσια Αγορά (Intra Day Market), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι χρεώσεις αποκλίσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Όμως μια ενδεχόμενη διακοπή της έγχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί προβλήματα στις παραπάνω υποχρεώσεις των παραγωγών.

Ταυτόχρονα, ο ΕΣΜΥΕ ζητά να εξαιρεθούν οι βλάβες δικτύου από τις χρεώσεις που επιβάλλονται στην Αγορά Εξισορρόπησης, δεδομένου ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει καταβολή αποζημιώσεων για την «μη εγχεόμενη ενέργεια» λόγω βλαβών δικτύου, μόνο για την περίπτωση των αιολικών.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει τα εξής: «Στην κατεύθυνση της αύξησης της διαφάνειας, της ενδυνάμωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και της άρσης των στρεβλώσεων είναι σημαντικό να θεσπισθεί ένα ενιαίο πλαίσιο αποζημίωσης για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής διακοπής έγχυσης λόγω βλαβών δικτύου για τους σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (και ιδιαίτερα των ΜΥΗΕ που συνδέονται συνήθως σε απομακρυσμένα δίκτυα ΜΤ) και να καταργηθεί η διαφοροποίηση με τις αιολικές εγκαταστάσεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του ΕΣΜΥΕ. 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σημαντικό λειτουργικό ζήτημα για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Δίκτυο (ΜΤ), το οποίο άπτεται της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού και το οποίο, εφόσον αντιμετωπιστεί, θα συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη νέα αγορά του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (Target Model).

Όπως γνωρίζετε, οι νέοι σταθμοί ΑΠΕ (καθώς και εκείνοι των οποίων οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης έχουν λήξει) θα συμμετέχουν ενεργά στην αγορά έχοντας ευθύνες εξισορρόπησης (balancing responsibilities). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλέπουν την ωριαία παραγωγή τους, δηλώνοντάς την στην Προημερήσια αγορά (Day Ahead Market), και να διορθώνουν τις αποκλίσεις στην Ενδοημερήσια Αγορά (Intra Day Market) έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι χρεώσεις αποκλίσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Όμως τα έργα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΜΤ) και ιδιαίτερα τα ΜΥΗΕ, υφίστανται την εξής λειτουργική στρέβλωση: χωρίς προειδοποίηση επιδέχονται διακοπές στην σύνδεσή τους με το Δίκτυο, καθιστώντας αδύνατη την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας τους στο Σύστημα. Οι διακοπές αυτές είναι σε πολλές περιπτώσεις συχνότατες, όπως φαίνεται στο παρακάτω Γράφημα παραγωγής ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, συνδεδεμένου σε δίκτυο Μέσης Τάσης.

Γράφημα.  Ωριαίες μετρήσεις εγχυόμενης ενέργειας στο δίκτυο μέσης τάσης, παραγόμενης από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό.

Οι διακοπές αυτές του δικτύου προκαλούν αυτόματη διακοπή της παραγωγής του έργου, έχοντας ως αποτέλεσμα:

  1. αφενός διαφυγόντα κέρδη από την “μη εγχυόμενη ενέργεια”,

  2. αφετέρου να επιβάλλονται χρεώσεις στα έσοδα του έργου, διότι θα υπάρχει έκθεση στην αγορά εξισορρόπησης και εκκαθάρισης αποκλίσεων.

Σχετικά με το θέμα των αποζημιώσεων ενός σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για την “μη εγχυόμενη ενέργεια” λόγω βλαβών δικτύου, υπό την τρέχουσα νομοθεσία αυτές λογίζονται μόνο εφόσον αφορούν αιολικά έργα. Είναι χαρακτηριστικός ο διαχωρισμός στις διατάξεις της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ:

 « Άρθρο 5. Παρ. 3. Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από στο σταθμό του Κατόχου (πλην αιολικών εγκαταστάσεων) και της οποίας η απορρόφηση δεν καθίσταται δυνατή για λόγους ασφαλείας της λειτουργίας του Συστήματος ή του Διασυνδεδεμένου Δικτύου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος.»

«Άρθρο 5. Παρ. 5. Για τους Κατόχους Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) καταβάλλει την πρόσθετη αποζημίωση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 5 του ν.3851/2010, κατόπιν υπολογισμού της αποζημίωσης αυτής για τις περικοπές που έλαβαν χώρα το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως υπολογίζονται βάσει της μεθοδολογίας που εκδίδεται κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής.»

 Παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 και Παρ.4 του άρθρου 5 του ν.3851/2010:

«Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο αρμόδιος Διαχειριστής καταβάλει σε κάθε Παραγωγό ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια που συνδέεται στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με την αποζημίωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των περικοπών ενέργειας που του έχουν επιβληθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν.3468/2006 και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου. Το ανωτέρω ποσοστό των περικοπών ενέργειας αυξάνεται κάθε έτος κατά μέγιστο έως και το 100%, έτσι ώστε η συνολική αποζημίωση που λαμβάνει ο σταθμός να ισούται με το μικρότερο ποσό μεταξύ α) της αποζημίωσης που θα ελάμβανε αν λειτουργούσε με δύο χιλιάδες (2.000) ισοδύναμες ώρες, και β) της αποζημίωσης που θα ελάμβανε αν λειτουργούσε χωρίς περικοπές. Η μεθοδολογία υπολογισμού των περικοπών ενέργειας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ μετά από εισήγηση και των αρμόδιων Διαχειριστών.»

Στην κατεύθυνση της αύξησης της διαφάνειας, της ενδυνάμωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και της άρσης των στρεβλώσεων είναι σημαντικό να θεσπισθεί ένα ενιαίο πλαίσιο αποζημίωσης για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής διακοπής έγχυσης λόγω βλαβών δικτύου για τους σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (και ιδιαίτερα των ΜΥΗΕ που συνδέονται συνήθως σε απομακρυσμένα δίκτυα ΜΤ) και να καταργηθεί η διαφοροποίηση με τις αιολικές εγκαταστάσεις.

Επιπροσθέτως, δεδομένων των νέων απαιτήσεων/ευθυνών εξισορρόπησης που βαρύνει το κάθε έργο, είναι σημαντική η θέσπιση νέου συστήματος λειτουργικής διαχείρισης διακοπών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ λόγω βλαβών δικτύου, με δυνατότητα εξακρίβωσης, καταγραφής και αποστολής βλαβών, μέσω ειδικής αναφοράς του μετρητικού συστήματος του έργου (scada report) στον ΑΔΜΗΕ, ώστε να εξαιρούνται οι συγκεκριμένες περίοδοι από penalties της αγοράς εξισορρόπησης (χρεώσεις μη συμμόρφωσης).

Ευελπιστούμε για τη θετική έκβαση των αιτημάτων μας τα οποία κρίνουμε αναγκαία για την αύξηση της διείσδυσης έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Target Model προς όφελος όλων των συμμετεχόντων και των καταναλωτών.

Με εκτίμηση,

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός

Πρόεδρος Δ.Σ.

energypress.gr