Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως ειδικός συνεργάτης δημάρχου Οινουσσών

532

  

Στην πλήρωση μιας θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών προτίθεται να προβεί ο δήμος Οινουσσών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, η πρόσληψη θα γίνει ως ειδικός συνεργάτης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του δήμου και την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν. 3584/07.

Β) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, οικονομικής κατεύθυνσης.

Γ) Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο lower

Δ) Επιθυμητές οι Γνώσεις Η.Υ.

Γ) Να έχουν εμπειρία στον τομέα διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα σε θέματα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, μελετών, περιγραφών και δελτίων έργων ΟΤΑ. Επίσης, εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, συντήρησης και επισκευών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύνταξη και έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, επιμετρητικών σχεδίων, τελικών επιμετρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή. Εμπειρία στην ενασχόληση με περιφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα , ΠΔΕ και συμμετοχή σε  διαδικασίες προεπιλογής για ένταξη σχετικών προτάσεων ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ανάλογα με τα αντικείμενα της απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
  4. Αποδεικτικά σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου και την συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτική φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον Ειδικό Συνεργάτη και κατόπιν συνεντεύξεως από τον Δήμαρχο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται μέχρι την Δευτέρα 28/06/2021, στα γραφεία του Δήμου Οινουσσών, Οινούσσες ΤΚ: 82101, εις προσοχήν κας. Μ. Ηλιοπούλου. Πληροφορίες στο τηλ: 2271351318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο τηλ.ταχ.: mayor@0814.syzefxis.gov.gr

Αναλυτικά η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

localit.gr