Ζητούνται μηχανικοί σε εφορείες αρχαιοτήτων

1550

  

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με εποχικό προσωπικό. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 63 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται:

Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Για τις θέσεις των Πολιτικών Μηχανικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (εως 11/8)          2310 801402         

ΠΕ Αρχαιολόγων             2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου (εως 11/8)

ΠΕ Αρχαιολόγων             1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών            1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού       1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       15

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (εως 11/8)                    27210 63100

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (εως 12/8)                      23850 28206

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       5

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (εως 13/8)                      28310 58842

ΠΕ Αρχαιολόγων             1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 13/8)                         23310 22145

ΠΕ Αρχαιολόγων             1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (εως 13/8)                           23810 24356

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων 2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (εως 14/8)                            210 9238724

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων 1

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών       1

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων (εως 14/8)                         210 9235105

ΠΕ Αρχαιολόγος Καταδυόμενος 1

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης   1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (εως 14/8)

2510 222246

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       4

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (εως 17/8)                       28410 22462

ΠΕ Αρχαιολόγων             1

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων    1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       6

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (εως 25/8)                          210 3213571

ΠΕ Αρχαιολόγων             1

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων            1

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών    1

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων             1

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης   1

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών        6

alfavita.gr