Η εμπλοκή των ιδιωτών μηχανικών στα δημόσια έργα και μελέτες στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον Ν.4412/16

183

  

Οι προβλέψεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/16 για τα δημόσια έργα και μελέτες περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέρουσες διατάξεις για την εμπλοκή των ιδιωτών μηχανικών στις διαδικασίες μελέτης και εκτέλεσης των έργων.

Δείτε συνοπτικά τα άρθρα με τις σημαντικότερες από αυτές:

Άρθρο 58

Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση & Επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016

Στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται άρθρο 136Α ως εξής:

«Άρθρο 136Α

Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση & Επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η επίβλεψη έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5, δύναται, πέραν των ορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 136, να διενεργείται από διαπιστευμένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς, ανά κατηγορία έργου.

2. Ο ορισμός του ελεγκτή μηχανικού γίνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής Μηχανικός που κληρώθηκε για την επίβλεψη έργου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε επόμενη κλήρωση, μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου του έργου κατ’ άρθρο 172.

3. Σε περίπτωση ορισμού ελεγκτή μηχανικού εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 136.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ρυθμίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του μητρώου ελεγκτών μηχανικών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.,.

Άρθρο 90

Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016

Στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται άρθρο 183 Α ως εξής:

«Άρθρο 183Α

Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η επίβλεψη μελετών με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο των περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 5, δύναται, πέραν των ορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 183, να διενεργείται από διαπιστευμένους ιδιώτες επιβλέποντες ‘ελεγκτές μηχανικούς’ ανά κατηγορία μελετών.

Στα καθήκοντα του ελεγκτή μπορεί να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της μελέτης πριν την έγκρισή της, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 189.
2. Ο ορισμός του ελεγκτή μηχανικού γίνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. Ελεγκτής μηχανικός που κληρώθηκε για την επίβλεψη μελέτης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε επόμενη κλήρωση, μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της μελέτης κατ’ άρθρο 189.

3. Σε περίπτωση ορισμού ελεγκτή μηχανικού εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 183.

4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του μητρώου ‘ελεγκτών μηχανικών’ καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Άρθρο 94

Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Αντικατάσταση άρθρου 189 ν.4412/2016

10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος από ιδιώτες ελεγκτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των μελετών, των οποίων η εκτιμώμενη αμοιβή υπερβαίνει τα τιθέμενα με το διάταγμα όρια, πριν την έγκρισή τους από την αναθέτουσα αρχή. Με το διάταγμα ορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες μελετών που ελέγχονται υποχρεωτικά, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής των ελεγκτών, τα στάδια ελέγχου, ο καθορισμός των ευθυνών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος οι αναθέτουσες αρχές και οι φορείς του παρόντος υποχρεούνται να αναθέτουν με σύμβαση σε ελεγκτές τον έλεγχο μελετών, των οποίων η προεκτιμώμενη αξία υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, εξαιρουμένων των μελετών που δεν αφορούν στον σχεδιασμό τεχνικών έργων.»

Σχετικό Υλικό

Η διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11847

Σχέδιο νόμου

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης Μέρους Α΄

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης Μέρους Β

 

michanikos.gr