Η ενεργειακή απόδοση στους κεντρικούς στόχους πολιτικής συνοχής της ΕΕ

185

  

energΗ 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ, έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των πολιτών.

Η έκθεση αναλύει την κατάσταση της Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή και τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι η πολιτική συνοχής απορρόφησε τη δραματική μείωση των δημόσιων επενδύσεων, διοχετεύοντας επενδυτικούς πόρους για τους οποίους υπήρχε επιτακτική ανάγκη σε πολλά κράτη μέλη και δημιουργώντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 έχουν απτά αποτελέσματα. Τα στοιχεία μέχρι στιγμής (έως το τέλος του 2012) δείχνουν ότι δημιουργήθηκαν περίπου 600 000 νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε υποστήριξη σε 80 000 νέες επιχειρήσεις, δόθηκε πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για 5 εκατομμύρια πολίτες και βελτιώθηκε ο εφοδιασμός σε πόσιμο νερό για 3,3 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, δόθηκε βοήθεια σε 5,7 εκατομμύρια άτομα που αναζητούσαν εργασία, καθώς και υποστήριξη σε άλλα 8,6 εκατομμύρια άτομα προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα.

Οι επενδύσεις βάσει του τρέχοντος δημοσιονομικού γύρου, 2014-2020, αναμένεται να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με μεγαλύτερη εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η καινοτομία και η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα διαθέσουν πάνω από 38 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, μέσω επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — σε σύγκριση με την επένδυση 16,6 δισ. ευρώ στην οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την περίοδο 2007‑2013. Σύμφωνα με τα προγράμματα δαπανών και τις «συμφωνίες εταιρικής σχέσης» των κρατών μελών, ένα ποσό έως 33 δισ. ευρώ (αύξηση σχεδόν κατά 10 δισ. ευρώ) θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ της Ευρώπης, ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Πάνω από 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων».

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση δείχνει καθαρά ότι η πολιτική συνοχής έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι. Είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Ευρώπης, που ανταποκρίνεται σε περιόδους κρίσης αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζει στρατηγική για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, που τόσο έχουμε ανάγκη. Πράγματι, οι καιροί των τεράστιων επιδοτήσεων για έργα οδοποιίας και γέφυρες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς πολλά κράτη μέλη κλείνουν το κενό των υποδομών τους. Οι επενδύσεις που εστιάζουν στην καινοτομία και στην πράσινη ανάπτυξη θα δημιουργήσουν καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας. Ωστόσο, η κρίση έχει αφήσει το στίγμα της σε πολλές περιφέρειες και πόλεις. Οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι πολλά εκείνα που πρέπει ακόμη να γίνουν. Τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν με σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και στις πόλεις που έχουν τις πιο πιεστικές ανάγκες.»

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Η 6η έκθεση για τη συνοχή παρέχει εμπεριστατωμένες γνώσεις όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, μιας ζωτικής σημασίας πηγής επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο στα 28 κράτη μέλη μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο της πολιτικής συνοχής και είναι το βασικό μέσο της ΕΕ για επενδύσεις στις δεξιότητες και στις ευκαιρίες των ατόμων. Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις επενδύσεις στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης, αλλά και στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Η έκθεση για τη συνοχή δημοσιεύεται σε μια σημαντική στιγμή κατά την οποία οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης με μεμονωμένα κράτη μέλη για την περίοδο προγραμματισμού 2014-20 είναι υπό έγκριση και πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Η έκθεση παρέχει μία καλή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και των δράσεων που απομένουν προκειμένου ο προϋπολογισμός της περιόδου 2014-20 να μετασχημαστεί σε επιτόπια έργα».

Η ανάγκη για χρηστή διακυβέρνηση τονίζεται επίσης στην έκθεση, η οποία αναφέρει ότι χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και οικονομική σύγκλιση των περιφερειών. Αν και η διακυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει βελτιωθεί, οι επενδύσεις θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν διοικητική ικανότητα σε ορισμένα κράτη μέλη μέσω κατάρτισης και υποστήριξης του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον αξιόπιστη και αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ.

Παρόλο που οι πόλεις προσδιορίζονται ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ανάπτυξη, έχουν πληγεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης απ’ ό,τι άλλες περιοχές από την άποψη της απώλειας θέσεων εργασίας. Οι κάτοικοι των πόλεων αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε πολλά κράτη μέλη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι κανόνες της νέας πολιτικής συνοχής προβλέπουν ότι το 20% τουλάχιστον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να επενδυθεί στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης μια νέα ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων της πολιτικής συνοχής για να υποστηρίξει την επικέντρωση στα ενισχυμένα αποτελέσματα, να αυξήσει τη διαφάνεια και να προωθήσει τον διάλογο σχετικά με τις επιδόσεις της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα δεδομένα της έκθεσης με ένα φάσμα διαδραστικών χαρτών και διαγραμμάτων, καθώς και να υποβάλουν σχόλια.

 

Πηγή:epixeiro.gr