Η Ευρώπη επενδύει μέσω LIFE+ 282,6 εκατομμύρια ευρώ σε κλιματικά έργα

368

  

lifeΤην χρηματοδότηση 225 νέων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ ενέκρινε  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έδωσε το πράσινο φως για την οικονομική επιχορήγηση ύψους 282,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα που θα υλοποιηθούν σε 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., αφορούν κυρίως περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις.

Τα έργα αντιπροσωπεύουν μια συνολική επένδυση ύψους 589,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 282,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή έλαβε 1 468 αιτήσεις, στο πλαίσιο της πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013. Από τις αιτήσεις αυτές, 225 επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση, μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.

1) Τα έργα της συνιστώσας LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα συμβάλλουν στην προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Από τις 342 προτάσεις που έλαβε, η Επιτροπή επέλεξε 92 έργα για χρηματοδότηση από συμπράξεις φορέων προστασίας, κυβερνητικές αρχές και άλλους ενδιαφερομένους. Με επικεφαλής δικαιούχους σε 25 κράτη μέλη, τα έργα αντιπροσωπεύουν μια συνολική επένδυση ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 147,9 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειονότητα (79) είναι έργα της συνιστώσας «Φύση», που συμβάλλουν στην εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά ή/και της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα και στην υλοποίηση του δικτύου Natura 2000. Τα άλλα 13 είναι έργα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, μια κατηγορία έργων LIFE+ για πιλοτικά εγχειρήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ευρύτερα ζητήματα βιοποικιλότητας.

2) Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση αποτελούν πιλοτικά έργα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για πολιτικές, τεχνολογίες, μεθόδους και μέσα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας, η Επιτροπή θα διαθέσει περισσότερα από 41,2 εκατομμύρια ευρώ σε 33 έργα που αντιμετωπίζουν άμεσα τις κλιματικές μεταβολές, συνολικού προϋπολογισμού 109,4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα που επιλέχθηκαν θα υλοποιηθούν στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου. Επιπλέον, πολλά άλλα έργα που αφορούν άλλα θέματα θα επηρεάσουν έμμεσα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Άλλοι σημαντικοί τομείς εστίασης περιλαμβάνουν τα απόβλητα και τους φυσικούς πόρους, την καινοτομία, το νερό και τις χημικές ουσίες.

3) Τα έργα LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία συνίστανται στη διάχυση πληροφοριών και σκιαγραφούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Από τις 165 προτάσεις που έλαβε, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση οκτώ (8) έργα, από ένα φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν τη φύση και/ή το περιβάλλον. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε έξι κράτη μέλη – Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία – και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, τέσσερα έργα αφορούν εκστρατείες περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, τρία την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας και ένα την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Ιστορικό

Το LIFE+ είναι το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή προκηρύσσει ετησίως μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα του LIFE+.

Το πρόγραμμα LIFE θα συνεχιστεί την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Για την περίοδο αυτή, το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τιμές Δεκεμβρίου 2013, και θα διαθέτει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα.

Πηγή:localit.gr