Η ΡΑΕ ζητά επικαιροποίηση των αιτήσεων για νέα Φ/Β 4.000 MW

326

  

solar energyΗ ΡΑΕ καλεί όσους φιλοδοξούν να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά πάρκα και έχουν καταθέσει αίτηση μετά το μορατόριουμ του 2012 να την επικαιροποιήσουν ώστε να εξεταστεί από την Αρχή.

Πιο αναλυτικά, η ΡΑΕ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι με την ψήφιση του νόμου 4254/2014 επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει μεταξύ άλλων και τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους εν λόγω σταθμούς, όσο και θέματα επανέναρξης της διαδικασίας αδειοδότησής τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Υποπαραγράφου ΙΓ8, καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε/Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012 που προέβλεπε την αναστολή της αδειοδότησης των εν λόγω σταθμών και, συνεπώς, επανεκκινεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που κατελήφθησαν από την ως άνω αναστολή (εκτιμώμενο πλήθος αιτήσεων 270, με συνολική ισχύ 4000 MW).

Στα πλαίσια αυτά, η ΡΑΕ καλεί όσους διατηρούν το ενδιαφέρον τους αφ’ ενός να το επαναβεβαιώσουν, αφ’ ετέρου να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά στοιχεία των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ Β΄2373/2011). Η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων θα γίνει βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης των αρχικών αιτημάτων, εφ’ όσον βέβαια λάβει χώρα επικαιροποίησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, άλλως θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθέντα.

Προς τούτο, η ΡΑΕ εφιστά την προσοχή των ενδιαφερομένων στην από 31.01.2014 Ανακοίνωσή της[1] σχετικά με τη διαδικασία τεκμηρίωσης και αξιολόγησης εγγράφων για την οικονομική επάρκεια αιτούντων άδειας παραγωγής.

Oι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επαναβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία,το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στηνΑπόφαση ΡΑΕ 288/2014, στην οποία διευκρινίζονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων, σε εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου.
Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή υπογραμμίζει ότι η χορήγηση αδειών παραγωγής από τη ΡΑΕ σε εκκρεμή και νέα αιτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών γίνεται υπό το πρίσμα των οριζόμενων στην Υποπαράγραφο ΙΓ.6 του ν.4254/2014, σχετικά με τα περιθώρια ισχύος και την τιμολόγηση των εν λόγω σταθμών, και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου[2],[3]αλλά ούτε και δέσμευση εγγυημένης τιμής αποζημίωσης (feed-in-tariff) της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού.

[1]http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2014/gen/31012014
[2] Βλέπε παρ. 4 αρθ.8 Ν. 3468/2006 όπως ισχύει, σχετικά με την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης
[3]http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/ape_penetrationl

 

 

Πηγή:energia.gr