Θέμα εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας (Π.Δ 41/18) σε υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται, θέτει το ΤΕΕ/ΤΑΚ

334

  

Θέμα εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας (Π.Δ 41/18) σε υφιστάμενα κτίρια, που ανακαινίζονται, θέτει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με επιστολή του προς τον Υπουργό  Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να ενημερωθείτε σχετικά με ένα τεχνικό θέμα το οποίο έχει ανακύψει, και υπεισέρχεται στις αρμοδιότητες σας.

Έπειτα από την έκδοση του Π.Δ 41/2018 για το νέο κανονισμό πυροπροστασίας και παρά την αναλυτική εργασία που είχε γίνει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του, με τον σχεδιασμό των διαγραμμάτων ροής τα οποία περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο 1/2019 (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/10.5.2019), υπάρχουν ακόμα ορισμένα θέματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης.

Ένα βασικό ζήτημα, αφορά τα παλαιά ξενοδοχεία, που λειτούργησαν νόμιμα πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 71/88 και στα οποία εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. Σε αυτά τα κτίρια τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα με νόμιμες άδειες λειτουργίας και τηρώντας τους κανόνες πυροπροστασίας που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους, προκύπτει με βάση τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο 1, ότι κατά την ανακαίνισή τους, τίθεται ως κριτήριο για την απαίτηση (ή μη) της εφαρμογής των διατάξεων του νέου κανονισμού πυροπροστασίας, η απαίτηση (ή μη) της έκδοσης οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των πραγματοποιούμενων εργασιών.

Στην περίπτωση όμως εφαρμογής του νέου Π.Δ 41/2018, ακόμα και σε πολύ μικρά ξενοδοχεία (άνω μόλις των 21 κλινών), είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαιτηθεί η εξασφάλιση δεύτερης όδευσης διαφυγής που σημαίνει την ανάγκη δημιουργίας δεύτερου κλιμακοστασίου, το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων (εάν όχι σε όλες) είναι τεχνικά αδύνατο, αλλά και από άποψη βιωσιμότητας της όποιας επένδυσης ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, σίγουρα καταστροφικό.

Στο άρθρο 2 (πεδίο εφαρμογής) του νέου κανονισμό πυροπροστασίας (Π.Δ. 41/18) δεν αναφέρεται πουθενά ότι σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων θα πρέπει πληρούνται οι διατάξεις του νέου κανονισμού. Σύμφωνα όμως με την Εγκύκλιο 1/2019 (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/10.5.2019), και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, αναφέρεται ότι: ‘’Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία οι εργασίες που εκτελούνται προϋποθέτουν την έκδοση οικοδομικής άδειας.’’, γεγονός το οποίο (ευλόγως) ερμηνεύεται από τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας σε υφιστάμενα κτίρια ξενοδοχείων (και όχι μόνο), θα πρέπει το κτίριο να προσαρμόζεται ώστε να πληροί τις διατάξεις του νέου κανονισμού, ενώ σε περίπτωση εκτέλεσης των ίδιων οικοδομικών εργασιών με άδεια μικρής κλίμακας δεν απαιτείται να πληρούνται οι νέες διατάξεις. Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν-4495/17, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, καλύπτει εργασίες με προϋπολογισμό μικρότερο των 25.000,00€, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι εφόσον ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι μεγαλύτερος, τότε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και άρα θα πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του νέου κανονισμού πυροπροστασίας. Άλλωστε από τα διαγράμματα ροής της ίδιας εγκυκλίου δεν προκύπτει ότι απαιτείται εφαρμογή του νέου νόμου πυροπροστασίας με την έκδοση  οικοδομικής άδειας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, παρά μόνο στην περίπτωση προσθήκης δόμησης ή ολική αλλαγής χρήσης , τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 2 αυτής.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει το οξύμωρο, οι ίδιες εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων, σε περίπτωση που εκτελούνται αυτοτελώς (χωρίς την εκτέλεση λοιπόν εργασιών), να μην απαιτούν προσαρμογή του συνόλου του κτιρίου στις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού, ενώ σε περίπτωση που συνδυάζονται με λοιπές εργασίες (όπως επισκευές επιχρισμάτων, ελαιοχρωματισμούς κτλ), οι οποίες αυξάνουν τον προϋπολογισμό του έργου άνω των 25.000,00€, απαιτείται η προσαρμογή του κτιρίου στις νέες διατάξεις, προκαλώντας δυσανάλογη επιβάρυνση στο κτίριο όπως αναλύθηκε παραπάνω, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτη.

Λόγω όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των κτιρίων και των ιδιοκτητών αυτών, αλλά και για να αρθεί ένα σημαντικό πρόσχωμα στην αναβάθμιση των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, θεωρούμε ότι θα πρέπει για ξενοδοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την έκδοση του Π.Δ 71/88 να εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ιδίου διατάγματος (έκθεση αξιολόγησης), ενώ για ξενοδοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά την έκδοση του Π.Δ 71/88 και πριν την έκδοση του Π.Δ 41/18 να εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο άρθρο 6 του Π.Δ71/88 και για ξενοδοχεία κατασκευασμένα μετά την έκδοση του ΠΔ 41/18 να εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση μας και ελπίζουμε στην αποσαφήνιση του σοβαρού αυτού ζητήματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

                                                                                                                                          Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ,

                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                         Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                                                                                                     Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ