Θέσεις εργασίας Μηχανικών

536

  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτυποποίηση και επικοινωνία πλαισίου αποτίμησης ενεργειακών προϊόντων και αγαθών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, επίκουρο καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τις 31/01/2018 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Πολυτεχνείου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα σχετικό με την Εξόρυξη Δεδομένων Τεχνολογίας Λογισμικού (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικό με την Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για τον Τομέα Ενέργειας
– Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που να είναι σχετικές με την περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού (Software Engineering)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών με χρήση της προγραμματιστικής στοίβας MEAN (MongoDB, Express, AngularJS, Node.js)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Πολυτεχνείου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο την Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
– Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο την Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για Αγορά Ενέργειας.
– Τουλάχιστον μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό στο επιστημονικό πεδίο Μοντελοποίησης Λογισμικού Διαδικτυακών Υπηρεσιών REST (RESTful Web Service Modeling) (1ο όνομα συγγραφέα)
– Τουλάχιστον μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο επιστημονικό πεδίο Μοντελοποίησης Λογισμικού Διαδικτυακών Υπηρεσιών REST (RESTful Web Service Modeling) (1ο όνομα συγγραφέα)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στη μοντελοποίηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών με χρήση UML.
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών REST (βάση δεδομένων, backend)
– Υποψήφιος Διδάκτωρ με θέμα σχετικό με την αυτοματοποίηση ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών. (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Τεχνολογικού Iδρύματος Πληροφορικής
– Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πληροφοριακά συστήματα
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με θέματα σχεδίασης και υλοποίησης διαδικτυακών υπηρεσιών
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για αγορά ενέργειας
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σχετική με την Διαχείριση Συστημάτων (System Administrator) και Διαχείριση Δεδομένων (Data management) στα πλαίσια ερευνητικών έργων
– Αποδεδειγμένη γνώση σε ειδικά θέματα δικτύων
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Πολυτεχνείου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Υποψήφιος Διδάκτωρ με θέμα σχετικό με τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/εθνικά προγράμματα.
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών πάνω στην διαχείριση δεδομένων και διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού (DevOps)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για τον Τομέα Ενέργειας
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών με χρήση της προγραμματιστικής στοίβας MEAN (MongoDB, Express, AngularJS, Node.js)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 994344, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.rc.auth.gr

 

Ζητείται μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών να αναλάβει κατ’ αποκοπήν την επιμέτρηση έργου. τηλ. επικοιν. 6980269727

Μηχανικός μηχανολόγος / ηλεκτρολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ζητείται από μηχανικό για εργασία / συνεργασία με έτοιμο πελατολόγιο. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις και με δίπλωμα οδήγησης. Τόπος βασικής εργασίας Δάφνη-Υμηττός. Σύντομο βιογραφικό με τηλέφωνο και ώρες επικοινωνίας στο sakel@sakel.gr(link sends e-mail)

Εταιρία Συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα της Ασφάλειας στην Εργασία ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό, απόφοιτο ΑΕΙ, με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας για εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο email:info@process.com.gr(link sends e-mail)

O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 1-3 έτη εμπειρία σε κατασκευή, για εργασία σε εργοτάξια κυρίως εξωτερικού, βιομηχανικά/ενεργειακά έργα (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, υγροποιημένου φυσικού αερίου, διυλιστήρια κ.λπ.) Βιογραφικά: tmavrokefalidou@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «MECH-ENG (3)».

Τεχνικό γραφείο στην Κάρπαθο, επιθυμεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση. Aντικείμενο εργασίας: σύνθεση και σχεδίαση αρχιτεκτονικών μελετών, αποτυπώσεις κτηρίων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: ευχέρεια σχεδίασης Autocad ή Tekton, γνώσεις ΝΟΚ, Photoshop,καλή γνώση 3D σχεδίασης και φωτορεαλισμού. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό αστικής/παραθεριστικής κατοικίας. Αποστολή βιογραφικών και δείγμα δουλειάς στο eparagios@teemail.com

Τεχνική εταιρεία με γραφεία στην Αθήνα και την Πάτρα, αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό με ευχέρεια στη σύνθεση σχεδιασμό 2D, 3D και εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, 3D Studio Max, V-Ray, Photoshop. Εμπειρία ή γνώση ΝΟΚ θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο dm@antiseismic.gr(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός με εμπειρία με πολύ καλή γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάτοχος διπλώματος οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών από εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας. Συστάσεις απαραίτητες, πρόσληψη, αποστολή βιογραφικών/πληροφορίες στα info@bsm-ck.com(link sends e-mail) (με θέμα TEEPM) ή 6945963363.

Zητείται Mηχανολόγος μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή βιολογικών καθαρισμών για έργο εκτός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail), τηλ : 210 8216113

Zητείται Mηχανολόγος μηχανικός με εμπειρία σε έργα κατασκευής φραγμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail) , τηλ : 210 8216113

Zητείται Πολιτικος μηχανικός και Τοπογράφος με εμπειρία στην κατασκευή βιολογικών καθαρισμών. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail), τηλ : 210 8216113

Zητείται Πολιτικος μηχανικός και Τοπογράφος με εμπειρία σε έργα κατασκευής φραγμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail) , τηλ : 210 8216113

Από τεχνικό γραφείο ζητείται για μόνιμη απασχόληση πολιτικός μηχανικός ή τοπογράφος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ με γνώσεις σύνταξης και διεκπεραίωσης φακέλων αδειών δόμησης, τακτοποιήσεων Ν.4178, αποτυπώσεων και σχεδίασης. Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης σταθμών τηλεφωνίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: tzisiadis@anzisiadis.gr(link sends e-mail)

Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη σε τεχνική και εμπορική εταιρεία. Γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος autocad 6972080018 email:pittaras@tee.gr(link sends e-mail)

Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή της ανάλυσης ενεργειακής απόδοσης πλοίων, ζητά Μηχανολόγο/Ναυπηγό μηχανικό με βαθμό διπλώματος άνω του 7.5/10, ή αντίστοιχο εξωτερικού, άριστη γνώση θερμοδυναμικής, μηχανών εσωτερικής καύσης και προγραμματισμού. Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο της ναυτιλίας. Τίτλος θέσης: Energy Efficiency / Performance Engineer Βιογραφικά: hr@propulsionanalytics.com

Το τεχνικό γραφείο ΔΟΜΕΙ, που εδρεύει στο Γύθειο Λακωνίας, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν/μία Τοπογράφο Μηχανικό και έναν/μία Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

Προφίλ Υποψήφιων:
1. Τοπογράφος Μηχανικός

  • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  • Άριστη γνώση χειρισμού Γεωδαιτικού Σταθμού και GPS
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία ως Τοπογράφος Μηχανικός

2. Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Άριστη γνώση σχεδιασμού σε AutoCAD
  • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: basgiann@otenet.gr