Θέση εργασίας Τοπογράφου Μηχανικού και Χημικών Μηχανικών

668

  

1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΠΕ Οικονομολόγου: 8 μήνες, 1
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 8 μήνες, 1
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 8 μήνες, 1
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικός): 8 μήνες, 4
 • ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών: 8 μήνες, 1
 • ΥΕ Εργατών: 8 μήνες, 5

Αιτήσεις: 02/09 – 11/09/2020.

2.ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικών συνεργατών, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη:

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Νανοτεχνολογίας

Αιτήσεις: 01/09 – 14/09/2020.

3.ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΘΗΣ Νότιαο Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάοΐ:

 • ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός: 8 μήνες, 1

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου:

 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 01/09 – 10/09/2020.

 

epoli.gr