Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΝέαΚατάρτιση για 1200 μηχανικούς σε κατασκευές & υλικά, με αποζημίωση και πιστοποίηση.

Κατάρτιση για 1200 μηχανικούς σε κατασκευές & υλικά, με αποζημίωση και πιστοποίηση.

Συνολικά 1200 μηχανικοί σε Περιφέρειες όλης της χώρας  μπορούν να  συμμετέχουν μέσω του ΕΣΠΑ στην «κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών & υλικών»,  σε δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, με επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα  και πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΠΕΔΜΕΔΕ ανακοίνωσε την  «έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών & υλικών» της ΠΕΔΜΕΔΕ».

Σύμφωνα με την ΠΕΔΜΕΔΕ  άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της Ένωσης δείτε εδώ, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών».

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση ωφελουμένων.

Τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα είναι :

 • Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες)
 • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται :

 •  επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα &
 • πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ σημειώνει ότι είναι μία σημαντική ευκαιρία για όλους τους Μηχανικούς αλλά και τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να επιμορφωθούν πάνω σε άξονες που άπτονται της καθημερινότητας της εργασίας τους (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, χρονοδιάγραμμα, κοστολόγηση έργων κλπ.) αλλά και σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις της Ευρώπης (Πρόγραμμα ΒΙΜ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της παρούσας Πράξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης, και ειδικότερα στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
 2. Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης θα είναι θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (με τη μορφή case studies), θα έχουν διάρκεια 80 ωρών έκαστο και θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (400 ευρώ μικτά ανά συμμετέχοντα). Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και η υποχρεωτική συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η Πράξη απευθύνεται σε 1.200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προερχόμενους από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες). Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

✓ Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

✓  Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν η Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, η Συνάφεια Σπουδών με το Αντικείμενο Κατάρτισης, τα Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας, οι Δεξιότητες Πληροφορικής και η Τεκμηρίωση Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης. Αναλυτικά η βαθμολόγηση των κριτηρίων αναφέρεται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pedmede.gr. Στο πληροφοριακό σύστημα ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κατά προτεραιότητα επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά (απλό φωτοαντίγραφο):

 1. Βεβαίωση εργοδότη (της τρέχουσας απασχόλησης) στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας (μισθωτός, σύμβαση εργασίας) ή Σύμβαση Εργασίας (απλό φωτοαντίγραφο).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Παρατήρηση : α) για την τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου επισυνάπτεται ο ανώτερος τίτλος σπουδών, β) για την περίπτωση τεκμηρίωσης της συνάφειας σπουδών με το αντικείμενο της κατάρτισης επισυνάπτεται ο σχετικός τίτλος μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση α. Συναφείς τίτλοι σπουδών θεωρούνται αυτοί που σχετίζονται με ειδικότητες μηχανικού.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή κατάσταση ενσήμων.
 5. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει), ήτοι: α) Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποίησης, ή

β) δίπλωμα συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ, γ) βεβαίωση εργοδότη για γνώσεις πληροφορικής, ή δ) βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Παν/μιο

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr, με αναφορά στον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από Τρίτη 11/06/2019

και θα διαρκέσει τουλάχιστον για έναν ημερολογιακό μήνα (ήτοι έως 11/07/2019). Μετά το πέρας του ημερολογιακού μήνα θα παραταθεί αυτόματα μέχρις ότου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελουμένων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πανελλήνια Ένωση

Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ασκληπιού 23 – ΤΚ 10680 Αθήνα Τηλ. 210 3614978, Φαξ 210 3641402 E-mail: [email protected]. Ιστοσελίδα www.pedmede.gr.

ecopress.gr

RELATED ARTICLES