Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΚτηματολόγιο: Βγήκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης θέσεων Προϊσταμένων

Κτηματολόγιο: Βγήκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης θέσεων Προϊσταμένων

Στη γνωστοποίηση του αρχικού πίνακα κατάταξης καθώς και του πίνακα αποκλειομένων από την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων γραφείων και υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου προχώρησε το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 12250 ΕΞ 2022/31.03.2022 Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022, καταρτίσθηκαν από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Α.Π.: 19772 ΕΞ 2022/23.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΠ-ΖΩ0) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α.Π.: 52229 ΕΞ 2022/09.12.2022 (ΑΔΑ: 60ΝΡ46ΜΤΛΠ-82Η) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο αρχικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καθώς και ο αρχικός πίνακας αποκλειομένων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για θητεία πέντε (5) ετών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ενστάσεις

Στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (www.ktimatologio.gr), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.mindigital.gr) καθώς και του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω πίνακες.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρων πινάκων υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], από την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη έως και την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους θα προκύψουν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Πηγή: in.gr

RELATED ARTICLES