Μεταπτυχιακό στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια» από το Πανεπιστήμιο Πατρών

293

  

upatrasTo Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μ.Δ.Ε. στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» σε διπλωματούχος των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Η βασική του δομή συνίσταται:

 • Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων.
 • Στη διεξαγωγή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ερ.).

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και η προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ειδικότερα το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων:

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Χημικών Μηχανικών
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής
 • Αποφοίτοι Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Η διαδικασία επιλογής Μ.Φ. προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο:

 • Βιογραφικού σημειώματος.
 • Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ.
 • Αποδεικτικών στοιχείων επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
 • Δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών.
 • Τίτλων Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών.
 • Προϋπόθεση για την επιλογή Μ.Φ. είναι να έχει ελάχιστο βαθμό διπλώματος εξήμισυ (6.5) ή ισοδύναμο αυτού. Σε περίπτωση οριακής βαθμολογίας η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. θα αποφασίζει κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του.

Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στο Τμήμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι διαβιβάζονται στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισοτιμία και αντιστοιχία και μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου.

Περισσότερα εδώ.

 

Πηγή: epixero.gr