Μετριασμός των προβλημάτων στα μελετητικά γραφεία από τα έκτακτα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού

314

  

Eπιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, τον  Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Ά. Γεωργιάδη και τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο, σχετικά με το μετριασμό των προβλημάτων στα μελετητικά γραφεία από τα έκτακτα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού απέστειλε ο ΣΕΓΜ.

Στην επιστολή αναφέρεται:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι επιπτώσεις από τον κορωνοϊό Covid-19 στη χώρα μας και των εκτάκτων μέτρων που, ορθώς, λαμβάνει η κυβέρνηση για την αποτροπή της εξάπλωσής του, δημιουργούν, δυστυχώς, προβλήματα στη δραστηριότητά μας, στην οικονομική στήριξη των εργαζομένων μας, ακόμη και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.

Είναι όμως κρίσιμης σημασίας, να παραμείνει ζωντανός ο τομέας εκπόνησης των μελετών στη δύσκολη αυτή συγκυρία, προκειμένου να υποβοηθηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια και η απορρόφηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Για τον μετριασμό των προβλημάτων, προτείνουμε όπως εξετάσετε τα ακόλουθα μέτρα άμεσης απόδοσης:

Α. Σε ότι αφορά νέους διαγωνισμούς μελετών:
1. Να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος υποβολής των προσφορών σε αντιστοιχία με τον χρόνο ισχύος των εκτάκτων μέτρων. Στους εν εξελίξει διαγωνισμούς, να δοθεί εύλογη παράταση όπου ζητηθεί.

Β. Αναφορικά με τις μελέτες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση:2. Να παραταθεί η υπογραφή των συμβάσεων μετά το πέρας των εκτάκτων μέτρων, μετά από σχετικό αίτημα του υποψηφίου Αναδόχου.

Γ. Σε ότι αφορά τις μελέτες σε εξέλιξη:
3. Να γίνονται δεκτά τα αιτήματα παράτασης στην υποβολή συμβατικών παραδόσεων λόγω του κορωνοϊού, ως μη εμπίπτοντα στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου (βλέπε και το υπ’ αρ. πρωτ. Γρ.Προέδρου 29/12-3-20 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).
4. Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να πραγματοποιούνται με χρήση ψηφιακής υπογραφής.
5. Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή να πραγματοποιείται ψηφιακά.
6. Οι προκαταβολές να χορηγούνται χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών.
7. Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες να εγκρίνουν τμηματικές πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών μέρους συμβατικών παραδοτέων, για την υποβολή των οποίων έχει ζητηθεί παράταση.
8. Οι πληρωμές των λογαριασμών να πραγματοποιούνται χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων, με υπεύθυνη δήλωση επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να τις προσκομίσουν μετά το τέλος των εκτάκτων μέτρων.

Δ. Μέτρα οικονομικής στήριξης των οικονομικών φορέων:
9. Καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους Αναδόχους για την αποζημίωση των μελών των ομάδων μελέτης, τα οποία είναι εργαζόμενοι γονείς.
10. Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ μέχρι το πέρας των εκτάκτων μέτρων. Η πληρωμή του να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια με άτοκες δόσεις σε χρονικό διάστημα όσο και ο χρόνος ισχύος των εκτάκτων μέτρων.
11. Παράταση απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για ένα τρίμηνο τουλάχιστον.
12. Αύξηση των ορίων δανειοδότησης και εγγυοδοσίας των επιχειρήσεών μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινήσεων και κάθε δυνατή συνδρομή.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγής Τονιόλος                                                         Ελευθέριος Διγώνης