Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών: Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για το δικαίωμα εγγραφής των διπλωματούχων Μηχανικών της αλλοδαπής

253

  

“Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές καθορίζονται στο π.δ. 99/2018, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αντίστοιχης εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’, και σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις επόμενες τάξεις, δυνάμει των συνταγματικών αρχών της οικονομικής ελευθερίας και της αναλογικότητας”, γνωμοδότησε (κατά πλειοψηφία) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απαντώντας σε έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας της Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το ερώτημα ήταν εάν : α) ένα οι διπλωματούχοι μηχανικοί της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές καθορίζονται στο π.δ. 99/2018 (Α’ 187) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αντίστοιχης εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β’ και Γ και β) εάν οι διπλωματούχοι μηχανικοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές καθορίζονται στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β, και Γ’.

Η απάντηση του ΝΣΚ

1. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της αλλοδαπής, που κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο αλλά όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 99/2018, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αντίστοιχης εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’,

2. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της αλλοδαπής, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο αλλά όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 99/2018, έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

Δείτε όλη τη γνωμοδότηση

alfavita.gr