Νέα νομοθεσία για ενεργειακή απόδοση κτιρίων σχεδιάζει το ΥΠΕΝ

358

  

Ανάδοχο που θα συνδράμει στον καθορισμό βέλτιστων, από πλευράς κόστους, επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, αναζητάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την επίτευξη του στόχου μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 38% έως το 2030, που συνδέεται άμεσα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, την προώθηση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων και κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» η οποία κρίνεται αναγκαία για τους παρακάτω λόγους:

1. τον επανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των «βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων»,

2. την αναθεώρηση του καθορισμού των χαρακτηριστικών των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»

3. τον σχεδιασμό μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος,

4. τον σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος που απαιτούνται για την εκτέλεση του ΕΣΕΚ,

5. την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ.

Το έργο αφορά αντικείμενα μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση συνέργεια. Συγκεκριμένα ζητείται :

1. ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας και η διατύπωση των παραδοχών με κατάλληλη τεκμηρίωση για την επιλογή τυπικού κτιρίου για κάθε μία από τις χρήσεις: • κατοικίας και ειδικότερα μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, • προσωρινής διαμονής και ειδικότερα ξενοδοχεία • εκπαίδευσης και ειδικότερα νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστήρια • υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά), κέντρα υγείας • σωφρονισμού και ειδικότερα κρατητήρια, φυλακές • εμπορίου και ειδικότερα καταστήματα • συνάθροισης κοινού και ειδικότερα κλειστά γυμναστήρια, κλειστά κολυμβητήρια, εστιατόρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων • γραφείων,

2. η επιλογή των τυπικών κτιρίων των ανωτέρω χρήσεων και αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους και ο προσδιορισμός των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας τους,

3. ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – κτιριακών μονάδων (νέων και υφιστάμενων), και στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας (δομικών στοιχείων κατά την έννοια της Οδηγίας) δηλαδή τεχνικών συστημάτων κτιρίου ή δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας,

4. η σύγκριση των ανωτέρω αποτελεσμάτων των υπολογισμών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που είναι σε ισχύ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ),

5. ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των ΚΣΜΚΕ – λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες – περιλαμβανομένου του αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας κατ’ έτος (kWh/m2/a),

6. η σύνταξη έκθεσης με όλα τα εισερχόμενα δεδομένα και υπολογισμούς, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις 11/05/2022. Η σύμβαση, ύψους 217,75 χιλ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και διάρκειας 12 μηνών, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, βάσει του άρθρου 2A του ν.4122/2013 (Α’ 42), ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, υπάρχει η υποχρέωση σύνταξης έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε κτιριακό δυναμικό απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το έτος 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και εγκρίθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/20334/148- 01.03.2021 (Β’ 974) Υπουργική απόφαση.

Βάσει του άρθρου 5 του ν.4122/2013 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ), υπάρχει η υποχρέωση υποβολής μελέτης για τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων που αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη.

Περαιτέρω, βασικό στοιχείο του ν.4122/2013 (άρθρο 9) και της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (άρθρο 9) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδίως για την επίτευξη των πιο μακροπρόθεσμων στόχων, είναι τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (“ΚΣΜΚΕ”) για τα οποία εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27.11.2018 (Β’ 5447).

Καθορισμός τυπικών κτιρίων (κτιρίων αναφοράς): Ο καθορισμός των τυπικών κτιρίων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε τα κτίρια να είναι αντιπροσωπευτικά του ελληνικού κτιριακού αποθέματος και του ελληνικού τρόπου δόμησης, (γεωμετρικά χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική διάπλαση κτιρίων, χαρακτηριστικά κελύφους και τεχνικών συστημάτων). Τα τυπικά κτίρια δύναται να καθορίζονται είτε με επιλογή πραγματικού παραδείγματος είτε με τη δημιουργία “εικονικού κτιρίου” από τη σύνθεση χαρακτηριστικών πραγματικών κτιρίων. Τα προτεινόμενα τυπικά κτίρια αποτυπώνονται με απλοποιημένα σχέδια, λεπτομέρειες και διαγράμματα.

insider.gr