Νέες Ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

160

  

Πριν λίγες ημέρες από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας είχε προαναγγείλει τη στήριξη των μικρών παραγωγών ενέργειας. Σύμφωνα με διάταξη στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, για τη διαχείριση των αποβλήτων θεσπίζεται νέο περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ισχύ έως 400kW σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και ειδικότερα: 86MW στην Πελοπόννησο, 45MW στις Κυκλάδες, 140MW στην Κρήτη και 40MW στην Εύβοια.

Με το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, εισάγονται διατάξεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ και συγκεκριμένα με ρύθμιση ορίζεται ότι η ΡΑΕ δύναται να θεσπίζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κίνητρα για τους διαχειριστές των δικτύων διανομής και μεταφοράς προκειμένου τα δίκτυα να σχεδιάζονται με γνώμονα την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ. Παύει η υποβολή αιτήσεων και η χορήγηση βεβαιώσεων ειδικών έργων για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών στην Κρήτη.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ για την περίοδο 2021-2030 ένα 60% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θα διοχετεύονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, ενώ μέρος θα κατευθυνθεί για την πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν την ηλεκτροκίνηση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης, με διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται πως «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1».

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιήσει ο διαχειριστής του δικτύου. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται σύμφωνα με διάταξη «οι κάτωθι κατηγορίες σταθμών: α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του ενός (1) μεγαβάτ (MW), β) οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, γ) οι σταθμοί Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία και όλων των βαθμίδων». Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού ορίζεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ ανά μεγαβάτ (35.000€/MW) μέγιστης ισχύος παραγωγής.

Επίσης, προβλέπεται η αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς γεωθερμίας. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται για τους παραγωγούς εύλογος και επαρκής χρόνος, ώστε να προβούν στην ολοκλήρωση των αναγκαίων προκαταρκτικών ερευνών και γεωτρήσεων για την εν συνεχεία ανάπτυξη των γεωθερμικών σταθμών και παράλληλα παρέχεται στους παραγωγούς αναγκαία ασφάλεια προκειμένου να μην απαξιωθούν πολυετείς επενδύσεις και σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία.

energia.gr