Νέο Εξοικονομώ: Αίτημα Παράτασης Ενεργειακών Κατηγοριών σε Νέα Κτίρια (ΚΕΝΑΚ)

184

  

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καταθέτει αίτηνα Παράτασης των Ενεργειακών Κατηγοριών σε Νέα Κτίρια (ΚΕΝΑΚ). Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητά παράτασή, ως την επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ και των οδηγιών του ή τουλάχιστον ως τον Ιούνιο 2022, της παρέκκλισης για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, ώστε να υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Αναλυτικά, η Επιστολή αναφέρει:

Σχετ. : 1. Εγκύκλιος με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 – 19/11/2020: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Νόμος 4685/2020:Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ 5447/Β/2018: Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Νόμος 4122/2013: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ 407/Β/2010: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Νόμος 3661/2008: Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.
Η με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 692/19.05.21 εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ «Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευών και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή και αναμένοντας το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο αναμένεται αρχές φθινοπώρου, σας αναφέρουμε τα παρακάτω :

Με βάση το σχετ.5 (ΦΕΚ 407/Β/2010), άρθρο 7, κάθε νέο κτίριο ή ριζικά ανακαινιζόμενο οφείλει να ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Σύμφωνα με το σχετ.4 (Νόμος 4122/2013), άρθρο 9, παρ. 1, από την 1.1.2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Με βάση το σχετ.3 (ΦΕΚ 5447/Β/2018) ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ορίζονται τα νέα κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α ή τα υφιστάμενα κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β+.

Σύμφωνα με το σχετ.2 (Νόμος 4685/2020), άρθρο 70, παρ. 1, «Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο που ανεγείρεται με βάση οικοδομική αδεία, της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.»

Συνεπώς όπως παρουσιάζεται και στο σχετ.1 (εγκύκλιος με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 – 19/11/2020), από 1/6/2021 για τα νέα κτίρια κατοικιών ή νέες κτιριακές μονάδες κατοικιών θα υποβάλλεται ΜΕΑ κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Α.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες τεχνικές οδηγίες και την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ (2017) είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενταχθεί ένα κτίριο κατοικιών στην ενεργειακή κατηγορία Α, παρόλο που έχει θωρακιστεί θερμομονωτικά το κέλυφος, μειώνοντας στο ελάχιστο τις θερμογέφυρες, έχουν εγκατασταθεί συστήματα θέρμανσης και ψύξης υψηλής απόδοσης και παράγεται το απαιτούμενο ζεστό νερό χρήσης από ηλιακούς συλλέκτες. Για να εξασφαλίσει ο μελετητής ενεργειακή κατηγορία Α, είναι αναγκασμένος να τοποθετήσει και φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, ώστε να εξισορροπούνται οι μικρές καταναλώσεις της κατοικίας.

Το υφιστάμενο πλαίσιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στηρίζεται στην αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering) που συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια ανά μετρητή. Όμως οι περισσότερες κατοικίες έχουν μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε σημείο που είναι ασύμφορη τεχνοοικονομικά, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, για κάθε μεμονωμένη κατοικία.

Συνεπώς οδηγούμαστε σε αύξηση του κόστους κτιρίων κατοικιών, χωρίς το αντίστοιχο όφελος για τις κατοικίες. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, όπως παραδοσιακούς οικισμούς ή σε αρχαιολογικές ζώνες, δεν μπορούν να εγκατασταθούν πάνω στο κτίριο φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι βρίσκεται σε διαδικασία η Αναθεώρηση μεθοδολογικού πλαισίου ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων από το ΤΕΕ, μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ ΥΠΕΝ και ΤΕΕ. Έχουν τεθεί σε διαβούλευση ήδη κάποιες ΤΟΤΕΕ και αναμένουμε την επικαιροποίηση του εθνικού μεθοδολογικού πλαισίου σχεδιασμού των κτιρίων και της αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία, λόγω Covid 19, στην οποία βρισκόμαστε πάνω από ένα έτος, ζητάμε παράτασή, ως την επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ και των οδηγιών του ή τουλάχιστον ως τον Ιούνιο 2022, της παρέκκλισης για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, ώστε να υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Συνάμα θα μπορούσε να υπάρξει αντίστοιχη παρέκκλιση και για τα κτίρια του τριτογενή τομέα, με μικρές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο πρόεδρος Μιχαήλ Χωραφάς