Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΔόμησηΝέο ν/σ: Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια ή μη,...

Νέο ν/σ: Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια ή μη, για μηχανικούς

Tη δυνατότητα  να χρησιμοποιηθούν οι χώροι κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου, ανεξαρτήτως αν η κατοικία είναι κύρια ή μη, δίνεται σε μηχανικούς, οικονομολόγους κ.ά. μέσω του νέου ν/σ του ΥΠΕΝ, που έχει τεθεί σε διαβούλευση,με τίτλο:«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις»

Συγκεκριμένα στο άρθρο 59 αναφέρεται:

Ειδική κατηγορία χρήσης γης «κατοικίας» – Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί της κατ’ εξαίρεση χρησιμοποίησης της ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης «κατοικίας», διευκρινίζεται ότι αυτή δεν αφορά μόνο τη μόνιμη κατοικία, και η περ. 1 της παρ. ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κατοικία
Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα».

 

RELATED ARTICLES