Νέο Πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στέγης για οικιακή χρήση από το ΥΠΕΝ – Ποιο το ετήσιο όφελος ανά νοικοκυριό

551

  

Nέο σχέδιο ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά µε το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι 6 kWp που είναι συνδεδεµένα µε παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευµατίες επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ.

Αυτό ανέφερε στο Κοινοβούλιο, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή κας. Ευαγγελίας Λιακούλη ο Υπουργός ΠΕΝ κ. Κ. Σκρέκας.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε, ότι για την κατηγορία των σταθµών αυτών έχει οριστεί, µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1045), Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας θα υπολογίζεται η λειτουργική ενίσχυση για την ενέργεια που παράγεται ίση µε 87 €/MWh. Ειδικότερα, το Πρόγραµµα θα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήµατα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο ∆ίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώµα ή τη στέγη κτιρίου, συµπεριλαµβανόµενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθµευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου) ή επί εδάφους.

Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, υπολογίζεται ότι από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος 6 kWp, µε Τ.Α. 87 €/MWh, για οικιακή χρήση, προκύπτει προσεγγιστικά ένα οικονοµικό όφελος της τάξης των 700 – 750€/έτος, ενώ η απόσβεση της επένδυσης λαµβάνει χώρα σε περίπου 8 – 9 έτη, στοιχεία τα οποία θεωρούνται εύλογα για την υλοποίηση της επένδυσης.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε µεµονωµένου έργου, οι κλιµατικές συνθήκες κ.ά. ενδέχεται να προκαλέσουν διαφοροποιήσεις από τα παραπάνω στοιχεία. Σηµειώνεται ότι για τους υπόλοιπους ιδιώτες οι οποίοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά, όχι στη γη τους, η τιµή είναι 63 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στις ενεργειακές κοινότητες και τους αγρότες, η τιµή είναι 65 ευρώ ανά MWh. ∆ηλαδή για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών στέγης υφίσταται αυξηµένη τιµή σε σχέση µε την τιµή την οποία απολαµβάνουν οι υπόλοιποι παραγωγοί. Τέλος, σηµειώνεται ότι σε συνεργασία µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης, εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστήµατα εγκατεστηµένης ισχύος, η οποία να ανέρχεται στα 10 kWp.