Οδηγός “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: Πλήρης ανάλυση

404

  

Το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγηση φτάνει το 85% για μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και έως 80% για πολυκατοικία που μπορεί να φτάσει και το 95% και 90% αντίστοιχα αν αυτά βρίσκονται σε λιγνιτική περιοχή.

 

Δημοσιεύτηκε σήμερα ο οδηγός για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ που «ανοίγει» για αιτήσεις στις 9 Δεκεμβρίου αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγηση φτάνει το 85% για μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και έως 80% για πολυκατοικία που μπορεί να φτάσει και το 95% και 90% αντίστοιχα αν αυτά βρίσκονται σε λιγνιτική περιοχή.

 • τα 50.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
 • τα 80.000€ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει την ανακαίνιση τουλάχιστον 600.000 κατοικιών έως το 2030, ήτοι ανακαίνιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών κατά μέσο όρο το χρόνο, για μία δεκαετία.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16.06.2023. Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει την 31.12.2023..

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρενέργειες που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού αλλά και τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου –ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ελλάδα- τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνουν την εκκίνηση του προγράμματος, με δυο προσαρμογές:

Πρώτον, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ανά Περιφέρεια, ανακοινώνεται ότι η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει 10 μέρες αργότερα, σε σύγκριση με τον έως τώρα προγραμματισμό που προέβλεπε έναρξη της διαδικασίας υποβολής στις 30 Νοεμβρίου. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας -όπου τα προβλήματα με τον κορονοϊό είναι εντονότερα- θα μετατεθεί στο τέλος.

Το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Θεσσαλίας 09.12.2020
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021
Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021
Πολυκατοικίες 18.01.2021

Δεύτερον, το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του  πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

Όσοι δεν ενταχθούν φέτος θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις τους αμέσως επόμενους μήνες για το 2021, καθώς και για όλα τα επόμενα χρόνια.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896,75 εκ. € – 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- 170,75 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και 34 εκ από Εθνικούς Πόρους.

Πιν. 1.3.1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περιφέρεια Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης
Πόροι ΕΠΑΝΕΚ

(€)

Σύνολο Πόρων Περιφερειών

(€)

Σύνολο Πόρων ΕΠΑΝΕΚ

(€)

Εθνικοί Πόροι

(€)

Προϋπολογισμός Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης (€)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 49.050.715,21

 

30.000.000,00 44.000.000,00 0,00 74.000.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000.000,00 40.000.000,00 0,00 65.000.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.000.000,00 80.000.000,00 0,00 84.000.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15.160.000,00 42.000.000,00 0,00 57.160.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 19.141.742,52 11.300.000,00 150.000.000,00 0,00 161.300.000,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.230.169,05 3.460.000,00 21.000.000,00 0,00 24.460.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.170.351,11 2.580.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 31.580.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17.407.022,11

 

9.500.000,00 38.000.000,00 26.000.000,00 73.500.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 20.000.000,00 25.000.000,00 3.000.000,00 48.000.000,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.330.000,00 7.000.000,00 0,00 10.330.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5.910.000,00 8.000.000,00 0,00 13.910.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 10.510.000,00 21.000.000,00 0,00 31.510.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 92.000.000,00 170.750.000,00 600.000.000,00 34.000.000,00 804.750.000,00

Πιν. 1.3.2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α & Β)

Περιφέρεια Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ

(€)

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης
Πόροι ΕΠΑΝΕΚ

(€)

Προϋπολογισμός Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης (€)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 3.800.000,00

 

5.300.000,00 5.300.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13.000.000,00 13.000.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 3.200.000,00 3.200.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6.800.000,00 6.800.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.700.000,00 5.700.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.800.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 150.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 220.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.530.000,00

 

4.500.000,00 4.500.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.200.000,00 3.200.000,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.200.000,00 1.200.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.400.000,00 1.400.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 3.200.000,00 3.200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.500.000,00 67.700.000,00 67.700.000,00

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις,:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Οι προϋποθέσεις παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα 2.2.

Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Είδη Επιχορήγησης

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α,
ιιι. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β.

Η νομιμότητα της κατοικίας αποδεικνύεται βάσει οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

Στο στάδιο υποβολής αίτησης επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ. περί νομιμότητας της κατοικίας και η επισύναψη Οικοδομικής Άδειας ή/και άλλου αντίστοιχου/πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί πριν την Απόφαση Υπαγωγής.

Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το «έτος αναφ­­οράς» του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2019). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Ειδικά στην αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β που αφορά αποκλειστικά σε κοινόχρηστες παρεμβάσεις, η χρήση κατοικίας των διαμερισμάτων προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης σε συνδυασμό με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017).

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς η κατοικία α) ενοικιάζεται/ διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση, β) είναι κενή, ή γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες/βραχυχρόνιες μισθώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής). Επιπλέον, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αιτήσεών του.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες:

Πίνακας 2.2.1 Εισοδηματικές κατηγορίες του Κύκλου Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€)
1 ≤ 10.000 ≤ 20.000
2 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000
3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000
4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000
5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000

Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εισοδηματικές κατηγορίες του πίνακα 2.2.1. Επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:

-Eιδικά για τους κάτωθι δήμους του οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%:

Πίνακας 2.2.2 Δήμοι σε απολιγνιτοποίηση

Π.Ε. Κοζάνης: Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων
Π.Ε.Φλώρινας: Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών
Π.Ε. Αρκαδίας: Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας

 

– Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται  σε όλους ειδική προσαύξηση 10% λόγω COVID – 19.

– Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.

Ο έλεγχος για την απόδοση του ενεργειακού premium +10%, διενεργείται κατά την υποβολή της αίτησης, όπου και ελέγχεται η δυνητική κατάταξη της πρότασης βελτίωσης του Α’ ΠΕΑ. Εφόσον, προβλέπεται αναβάθμιση σε τουλάχιστον  Β’  ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται το ενεργειακό premium +10%. Εάν δεν προβλέπεται, δεν προστίθεται ενεργειακό premium ακόμα και εάν κατά τον έλεγχο του Β’ ΠΕΑ επιβεβαιωθεί η αναβάθμιση σε τουλάχιστον  Β’  ενεργειακή κατηγορία.

 

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Πίνακας 2.2.3 Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας

Ατομικό

Εισόδημα

(€)

Οικογενειακό

Εισόδημα

(€)

Βασικό Ποσοστό Επιχ/σης* COVID-19 premium Ενεργειακό premium Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές
1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 10% 10% 85% 95%
2 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55% 10% 10% 75% 85%
3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 50% 10% 10% 70% 80%
4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000 45% 10% 10% 65% 75%
5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000 35% 10% 10% 55% 65%

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους του πίνακα 2.2.2

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

Πίνακας 2.2.4 Επιχορήγηση Πολυκατοικίας Τύπου Α – Β

Πολυκατοικία Βασικό ποσοστό  επιχορήγησης * COVID-19 premium Ενεργειακό premium Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές
1 Τύπου Α 60% 10% 10% 80% 90%
2 Τύπου Β 60% 10% 70% 80%

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους του πίνακα 2.2.2

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου (κεφ. 4), στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο: Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, στα πλαίσια των Προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων που αναφέρονται στην ενότητα 2.3 και του συνόλου της επιχορήγησης που αναφέρεται στο κεφ. 4.3.

2.3 Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων

Περιορισμός μίας (1) αίτησης ανά κατοικία: Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α) του τρέχοντος Κύκλου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικίες, με ενεργή αίτηση σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων με ενεργή αίτηση σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για τα οποία επιτρέπεται να μετέχουν ως διαμέρισμα-μέρος αίτησης σε πολυκατοικία αλλά μόνον για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.

Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα και πραγματοποιείται από τον Δικαιούχο πριν την έκδοση της οικείας απόφασης υπαγωγής.

Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπος Β-Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει μόνον παρεμβάσεις των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας σύμφωνα με τον πίνακα 3.2.1, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Να έχει εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» για του κοινόχρηστους χώρους και  να έχει ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό (IBAN) συνδεδεμένο με το άνωθεν ΑΦΜ.
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.1.2, για το οποίο υπολογίζεται η επιχορήγηση.
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία στα πλαίσια των οριζομένων στην ενότητα 2.1.1, συνοδευόμενο από έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου (παρ. 2.1.2). Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ενεργειακός Στόχος – Απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Πίνακας 3.1.1 Ελάχιστος ενεργειακός στόχος και στόχος για χορήγηση ενεργειακού premium

Ενεργειακές κατηγορίες Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (μονοκατοικία, μεμον. διαμέρισμα, πολυκατοικία τύπου Α,Β) Ελάχιστος ενεργειακός στόχος , κατάταξη Β’ ΠΕΑ (μονοκατοικία, μεμον. διαμέρισμα, πολυκατοικία τύπου Α) σε αντιστοιχία με την αρχική κατάταξη του Α’ ΠΕΑ Ελάχιστος ενεργειακός στόχος , κατάταξη Β’ ΠΕΑ (μονοκ/κία, μεμον. διαμέρισμα, πολυκατοικία τύπου Α – αρχικής κατάταξης Η, Ζ) για χορήγηση ενεργειακού premium
  Α+
Α
  Β+
Β
Γ Γ Α
Δ Δ   Β+
Ε Ε Β
Ζ Ζ Γ Β
Η Η Δ Β
Σημειώνεται ότι η κάλυψη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού premium, πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία επιτρέπεται μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για  κτήρια αρχικής κατάταξης Γ).

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων Μονοκατοι-κία/Μεμονωμένο διαμέρισμα Πολυκατοικία τύπου Α

 

Πολυκατοικία τύπου Β
Μη κοινόχρηστες (διαμέρισμα) Κοινόχρηστες Κοινόχρηστες
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) (2) (3) (4)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2) (4)
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4) (5)
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
2.A Θερμομόνωση δώματος  εξωτερικά
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί  πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα (6)    √ (6)
2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα (6)    √ (6)
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης (7) (8)    √(8)    √(8)
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων Μονοκατοι-κία/Μεμονωμένο διαμέρισμα Πολυκατοικία τύπου Α

 

Πολυκατοικία τύπου Β
Μη κοινόχρηστες (διαμέρισμα) Κοινόχρηστες Κοινόχρηστες
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC)
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)
3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) (4(9
3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) (4(7) (9)
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου (4) (10) 
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (4)
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας (8) (11)    √(8) (8)
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου  (8) (11) (12)    √(8) (8)
4.Δ Αντλία θερμότητας (4)  √
5.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ – ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
5.A Φωτοβολταϊκό σύστημα  (13) (14)(15)
5.Β Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) (15) (16)
5.Γ Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος (4) (14)
5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) (4) (14) (17) (18)
5.Ε Αναβάθμιση ανελκυστήρα  (17)
5.ΣΤ Αναβάθμιση φωτισμού  (17)

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  (€/m2 ή ανά μονάδα)
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)] 2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο 370 440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 300 350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 470 540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 390 440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 250 270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 180 240
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2) 100
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) (2) (3) (4) 140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2) (4) 35
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4)(5) (€/ μονάδα) Ι ΙΙ ΙΙΙ
Μη κεντρικά Κεντρικά < 600m3/h Κεντρικά > 600m3/h
750 4.000 6.000

Περιορισμοί:

(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε.
(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
(3) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος  ή μόνο υαλοπινάκων).
 (4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
 (5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  (€/m2)
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ι ΙΙ
Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W] 0,9  ˂ R ≤ 1,8 R > 1,8
2.A Θερμομόνωση δώματος  εξωτερικά 44 48
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη 17 25
2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί  πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα(6) 45 55
2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα (6) 29 35

Περιορισμοί:

(6) Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται μόνον οι περιπτώσεις θερμομόνωσης του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ I II III IV V VI VII VIII
  Ισχύς P(kW) P ≤ 8 8 < P ≤ 12 12 < P ≤ 20 20 < P ≤ 35 35 < P ≤ 50 50 < P ≤ 100 100 < P ≤ 200 P > 200
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης (7) (8) 600€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου 2.500 3.500 5.900 11.000 15.500 20.800
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC) 5.700 6.600 9.400 13.700 22.800 25.000
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 4.900 6.100 9.100 13.300 23.100 25.000
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) 14.000 21.000 25.000
3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου) 6.900 7.500 8.500 13.200 25.000
3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) (4) (9) 6.500 7.500
3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) (4) (7) (9) 2.500
I II
Ψυκτική Ισχύς μονάδος P(kW) P ≤ 3.8 P > 3.8
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου (4) (10) 900 1.500

Περιορισμοί:

 (4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι.
(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.
 (9) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο μετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιμη παρέμβαση στις Περιφερειακές ενότητες: ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
(10) Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ Ι ΙΙ ΙΙΙ
Χωρητικότητααποθήκευσης V (lt) V ≤ 135 135 < V ≤ 185 V > 185
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (4) 1.000 1.250 1.500
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας  (8) (11) 3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου  (8) (11) (12) 10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

 

4.Δ Αντλία θερμότητας  (4) 1.500€ ανά αίτηση

Περιορισμοί:

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.
(11) Παρέμβαση μη επιλέξιμη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.
(12) Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/εγκατεστημένο kW ή kWh)
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ – ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ I II

 

Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού αυτοπαραγωγής  P (kWp) 2 ≤ P ≤ 5 5 < P ≤ 10
5.A Φωτοβολταϊκό σύστημα  (€/εγκατεστημένο kW)  (13) (14) (15)  1.400 1.200
Εγκατεστημένη Χωρητικότητα συστήματος αποθήκευσης C (kWh) 1 ≤ C ≤ 10
5.Β. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές)  (€/kWh)     (15) (16) 1.150
5.Γ Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος (4) (14) 500€ ανά αίτηση
5.Δ Συσκευές  διαχείρισης ενέργειας (smart home) (4) (14) (17) (18) 1.500€ ανά αίτηση
5.Ε Αναβάθμιση  ανελκυστήρα (μόνον για πολυκατοικία)  (17) 10.000€ ανά αίτηση πολυκατοικίας
5.ΣΤ Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)  (17) 500€ ανά αίτηση πολυκατοικίας

­

Περιορισμοί:

 (4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
 (13) Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη,  εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για  κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.
(14) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4.
(15) Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος.
  (16) Επιλέξιμη παρέμβαση  μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.
 (17) Στην περίπτωση αυτή οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει στα Έντυπα Πρότασης και Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. III, VI) να δηλώνουν την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.
(18) Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην υποκατηγορία 3.Α.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων (ενότητα 4.1) και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών (ενότητα 4.2), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • τα 50.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α,
 • τα 80.000€ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Στην περίπτωση περισσότερων της μίας αιτήσεων από ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € στο σύνολο των αιτήσεών του. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αίτησης διαμερίσματος σε πολυκατοικία (τύπου Α), το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων.

Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:

Πίνακας 4.3.1 Ανώτατες τιμές επιλέξιμων δαπανών ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (€)

Α/Α Υπηρεσία Μονοκατοικία/ μεμον.  Διαμέρισμα Πολυκατοικία τύπου Α Πολυκατοικία τύπου Β
1 ΠΕΑ Α 75+2,50/m2 με max=400 75+1,7/m2 με max=1095 75+1,7/m2 με max=1095
2 ΠΕΑ Β 75+2,50/m2 με max=400 75+1,7/m2 με max=1095 75+1,7/m2 με max=1095
3 Πιστοποιητικό Ανελκυστήρα Δεν προβλέπεται 250 250
4 Σύμβουλος 350 350+70/διαμ με max=770 350
5 Άδεια / Μελέτη 250/μελέτη και

350 συνολικά

250+70/διαμερ. με max=670/μελέτη και

940 συνολικά

250+70/διαμερ. με max=670/μελέτη και

940 συνολικά

Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών Δαπανών 1.500 4.150 συνολικά (max 1.500 ανά διαμέρισμα) 3.730
Ανώτατος Π/Υ παρεμβάσεων: 48.500 48.500 ανά διαμέρισμα 76.270
Συνολικός Ανώτατος Π/Υ 50.000 50.000 ανά διαμέρισμα 80.000

Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Για τις περιπτώσεις όπου, βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), οι μελετητές/σύμβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές  απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) Φ.Π.Α.

5.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», βάσει του κεφαλαίου 2 καθώς και να μεριμνήσει, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:

 • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των  διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.
 • Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019. Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων  και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ωφελούμενο (πλήρους κυρίου/επικαρπωτή), όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού. Ο Δικαιούχος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου (βλ. και κεφ. 5.3) και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης-Αυτονόμησης.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία (τύπος Α/Τύπος Β), θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β, την πραγματοποίηση παρεμβάσεων, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη σχετική εξουσιοδότησή του για την υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων/Ωφελουμένων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk), από τον Δικαιούχο, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν:

• στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr

• στο δικτυακό τόπο της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (Παράρτημα XIV),

• στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),

• στο δικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.hdb.gr).

businessdaily.gr