Παράταση ισχύος πιστοποιητικών πυροπροστασίας

237

  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και  κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού προβλέπονται, η παράταση ισχύος πιστοποιητικών πυροπροστασίας, μέχρι τις 30 Ιουνίου και της υποχρέωσης επιχειρήσεων για εφοδιασμό με βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας.

Αναλυτικότερα:

  • Παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων (οικονομικών δραστηριοτήτων) που λήγουν μετά την 16.3.2020 αυτοδικαίως μέχρι 30.6.2020.
  • Παρατείνεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων (οικονομικών δραστηριοτήτων) που υποχρεούνται μετά την 16.3.2020 για εφοδιασμό με βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, μέχρι 30.6.2020.
  • Αναστέλλεται έως και την 30.6.2020 η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄1584), «…..Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη απαίτησης χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης  άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολήςαιτήματος του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης».

Οι ως άνω ρυθμίσεις (παρ. 1 έως και 3), δεν απαλλάσσει τους φορείς των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων αυτών από την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την πυροπροστασία, ήτοι τη λήψη, τήρηση, συντήρηση και καλή λειτουργία των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Μετά το πέρας ισχύος της παρούσας, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τη χρονική διάρκειά τους, καθώς και τον εφοδιασμό με βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Τι προβλέπεται για την πυρασφάλεια κτιρίου 

1) Τι είναι ο κανονισμός πυροπροστασίας; 

Είναι ένας ειδικός κανονισμός, που καθορίζει τις προδιαγραφές πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές απαιτήσεις του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αφορά πάντοτε την πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.

2) Τι καθορίζει ο κανονισμός πυροπροστασίας; 

α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.

γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.

δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

Επίσης καθορίζει:

–  Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωση του.

–  Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτιρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς.

–  Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.

–  Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.

–  Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθετούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

– Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους, τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά.

3) Τι είναι παθητική πυροπροστασία; 

Η παθητική πυροπροστασία αφορά την ενσωμάτωση των απαραίτητων μέτρων για την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο. Τα μέτρα προβλέπονται σε μελέτη του μηχανικού και αποτελούν την δομική πυροπροστασία του κτιρίου. Η πυροπροστασία περιλαμβάνει: Αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό, οδεύσεις διαφυγής, αριθμό εξόδων κινδύνου, περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς. Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας είναι απαραίτητη για την έκδοση της Άδειας Δόμησης.

4) Τι είναι η ενεργητική πυροπροστασία; 

Είναι τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, καταιονητήρες, σειρήνες), που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση εκδήλωσής της.

5) Τι είναι πυροδιαμέρισμα; 

Είναι το τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο το κτίριο, που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. Με την πυραντίσταση παρέχεται η δυνατότητα να αυξάνεται η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.

6) Τι είναι όδευση διαφυγής; 

Είναι το τμήμα της όδευσης όπως: το κλιμακοστάσιο, ο διάδρομος, ο προθάλαμος και άλλοι χώροι, που περικλείονται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. Η Όδευση Διαφυγής πρέπει να οδηγεί στην τελική έξοδο σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού ή σε ασφαλή από καπνό και φωτιά ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.

7) Ποια είναι τα βασικά συστατικά της σωστής πυρασφάλειας; 

Ανιχνευτές καπνού

Είναι πολύ χρήσιμοι κυρίως στον χώρο της κουζίνας, δεδομένου ότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν από μικρές εστίες, τις οποίες μπορεί και να μην αντιληφθούμε άμεσα, ώστε να δράσουμε έγκαιρα.

Πυράντοχες πόρτες 

Πρόκειται για άλλο ένα μέτρο πρόληψης πυρκαγιών, το οποίο είναι αναγκαίο να υπάρχει σε όλα τα κτίρια, βάσει οδηγιών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι πόρτες αυτές είναι κατασκευασμένες από ειδικά πυρίμαχα υλικά, τα οποία τους επιτρέπουν ν’ αντέχουν απέναντι στις φλόγες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προσφέροντας προστασία από τον καπνό και τις άλλες αναθυμιάσεις. Με άλλα λόγια, σταματούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και δημιουργούν «ασφαλείς ζώνες», στις οποίες μπορεί κάποιος να παραμείνει με ασφάλεια περιμένοντας την Πυροσβεστική.

Πυροσβεστήρες 

Οι πυροσβεστήρες είναι το πιο σημαντικό μέτρο πυρασφάλειας. Είναι ένα φτηνό και ταυτόχρονα εύκολο στη χρήση του μέσον, γιατί μπορούν να σταματήσουν μία πυρκαγιά στο ξεκίνημα της, πριν προλάβει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ανάλογα με την χρήση του κτιρίου απαιτείται και ο ανάλογος αριθμός πυροσβεστήρων, οι οποίοι μπορεί να είναι και φορητοί.

economix.gr