Παρέμβαση για επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής Εγκυκλίου σχετικά με την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ & υπέρ ΕΜΠ με το Ν.4393/2016

176

  

eng11

 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητά την άμεση έκδοση διευκρινιστικής Εγκυκλίου που να καθορίζει και να αποσαφηνίζει πλήρως την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ & υπέρ ΕΜΠ με το Ν.4393/2016, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και διαφορετικές ερμηνείες για τις περιπτώσεις ισχύος του Νόμου από όλους τους εμπλεκόμενους.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στον Νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) με θέμα: “Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] μεταξύ……..” προβλέπεται κατάργηση καταβολής κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ κλπ. Συγκεκριμένα με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/2016 προβλέπεται ότι: “Στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β’ του Ν.2326/1940,του άρθρου 27 παρ.34 του Ν.2166/1993,του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ε’ του Ν.2326/1940,των άρθρων 9,10 και 14 του Ν.915/1979,του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ’ του Ν.2326/1940,του άρθρου 11 του Ν.915/1979,του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη’ του Ν.2326/1940,του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.3232/2004,καθώς και του άρθρου 150 παρ.1 του Ν.3655/2008»”.

Όμως στις ανωτέρω προβλέψεις περί καταργήσεως πόρων του Ν.4393/2016 δεν υπάρχουν οι σχετικές απαραίτητες διευκρινίσεις ή μεταβατικές διατάξεις (π.χ. ποιές συμβάσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες κ.λ.π., περιλαμβανομένων και των εν εξελίξει, καταλαμβάνει). Ως εκ τούτου πολλά ερωτήματα έχουν τεθεί, τόσο από συναδέλφους Μηχανικούς όσο και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και, όπως γίνεται αντιληπτό, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και διαφωνίες.

Προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και διαφορετικές ερμηνείες για τις περιπτώσεις ισχύος του Νόμου, παρακαλούμε όπως προβείτε στην άμεση έκδοση σχετικής διευκρινιστικής Εγκυκλίου, που να καθορίζει και αποσαφηνίζει πλήρως την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή κατάργησης των ανωτέρω κρατήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.- M.Sc.

 

teepelop.gr