Περαιτέρω μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας

422

  

Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το µήνα Απρίλιο 2016 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.031 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 185,0 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 700,0 χιλιάδες m 3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 5,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 11,0% στην επιφάνεια και κατά 25,9% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδοµικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το µήνα Απρίλιο 2016 ανήλθαν σε 1.024 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 181,7 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 684,1 χιλιάδες m 3 όγκου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 12,1% στην επιφάνεια και κατά 27,3% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Απρίλιο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 7 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,3 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 15,9 χιλιάδες m 3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα Απρίλιο 2016, ήταν 2,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από το Μάιο 2015 έως τον Απρίλιο 2016, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.767 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.616,3 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 14.250,1 χιλιάδες m 3 όγκου.

Σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015 παρατηρήθηκε µείωση κατά 6,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 4,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,7% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδοµική Δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 6,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 13,4% στην επιφάνεια και κατά 10,2% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 27,1%. Το τετράµηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, η Συνολική Οικοδοµική Δραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 11,6% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 16,3% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο τετράµηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική Δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 11,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 15,9% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2015.