Προδιαγραφές έργων Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων

426

  

Aνακοίνωση – Δελτίο Τύπου σχετικά με τις προδιαγραφές έργων Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑΣΥΔΙΠ)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι κατά την σύνταξη μελετών έργων Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων επιχειρείται μονομερής αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα και ειδικότερα στις τεχνικές περιγραφές των έργων.

Επειδή οι προδιαγραφές των έργων πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικές προδιαγραφές και νομικά κείμενα και ΟΧΙ σε φωτογραφικού τύπου αναφορές, στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.

Επειδή η μονομερής αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα, ισοδυναμεί με σιωπηρό αποκλεισμό των λοιπών προϊόντων αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, συνιστά νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού, εφ’ όσον αποτελεί διακριτική μεταχείριση των κατονομαζόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν, η οποία μεταξύ άλλων:

1) παρεμποδίζεται η πρόσβαση των δικαιουμένων στην αγορά επιχειρήσεων και απαγορεύεται καταχρηστικά η παροχή συναλλακτικής ευκαιρίας σε αυτές, κατά παράβαση του άρθρου 2 στιχ. γ του Ν. 703/1977 και του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011,

2) αντίκειται στις Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2014/24/ΕΕ, καθώς επίσης στις διατάξεις του N.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών.

Με βάση τα ανωτέρω και στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων (ΕΤΙCS):

• Κατασκευάζονται με βάση την EAD-040083-00-0404-ojeu2020 (που έχει αντικαταστήσει την ETAG 004) και βάση της κείμενης νομοθεσίας (305/11/ΕΕ) υποχρεούνται να έχουν ΕΤΑ και CE (του Συστήματος) στο Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης 1 ή 2+ (Κανονισμοί 305/2011/ΕΕ, 568/2014/ΕΕ & κεφ 3 της EAD).
• Επιπλέον συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Σταθερότητας της Επίδοσης (Σύστημα 1) ή από Πιστοποιητικό Συμβατότητας του ελέγχου Παραγωγής (Σύστημα 2+).
• Η κάθε ΕΤΑ προδιαγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστατικών με βάση τα οποία έγιναν οι δοκιμές και η πιστοποίηση της συμμόρφωσης, συνεπώς ΔΕΝ επιτρέπεται η διαφοροποίηση των συστατικών.
• Κατά τις προδιαγραφές των μελετών ΔΕΝ επιτρέπεται να αναφερόμαστε και πολύ περισσότερο να υποχρεώνουμε τον κατασκευαστή στα επιμέρους συστατικά των ΕΤΑ (κονιάματα, θερμομονωτικές πλάκες, πλέγματα οπλισμού, αγκύρια κ.λπ.), επειδή με αυτό τον τρόπο ακυρώνουμε την ισχύ της ΕΤΑ και των Πιστοποιητικών, καθιστώντας έτσι παράνομο το προϊόν και αναιρώντας τις εγγυήσεις του κατασκευαστή.
• Στην περίπτωση δε που προδιαγράφονται αυθαίρετα τα συστατικά της ΕΤΑ, αυτό ισοδυναμεί με σιωπηρό αποκλεισμό των λοιπών προϊόντων αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και συνιστά νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού, εφ’ όσον αποτελεί διακριτική μεταχείριση των κατονομαζόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν.

Η ανωτέρω απαράδεκτη κατάσταση επισύρει από την κείμενη νομοθεσία πολύ σοβαρές ποινικές και αστικές κυρώσεις για τους εμπλεκόμενους.

Ο ΠΑΣΥΔΙΠ είναι στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για επιπλέον πληροφορίες ή ενημέρωση.”

Μαρία Κατσαουνίδου                    Παντελής Πατενιώτης
     Πρόεδρος                             Δ.Σ. Γενικός Διευθυντής