ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υβριδικού γεωθερμικού-ηλιοθερμικού συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, σωληνώσεων και αντλιών μεταφοράς ρευστού, υλικών περίφραξης, και ενός κομποστοποιητή»

257

  

duth«Προμήθεια υβριδικού γεωθερμικού-ηλιοθερμικού συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, σωληνώσεων και αντλιών μεταφοράς ρευστού, υλικών περίφραξης, και ενός κομποστοποιητή»

Πίνακας 1. Περίληψη Προκήρυξης

 

Είδος Διαγωνισμού:

Δημόσιος  Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Προμήθειας

Τύπος Προμήθειας:

Προμήθεια αγαθών-υλικών και υπηρεσιών

Τίτλος Διαγωνισμού:

Προμήθεια υβριδικού γεωθερμικού-ηλιοθερμικού συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, σωληνώσεων και αντλιών μεταφοράς ρευστού, υλικών περίφραξης, και ενός κομποστοποιητή

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ (€)

Πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες, επτακόσια δεκαπέντε  ευρώ, και σαράντα πέντε λεπτά (544.715,45 €)

Φ.Π.Α.

Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (125.284,55 €)

Τίτλος Έργου:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» [ακρωνύμιο «ENERGEIA»]

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

INTERREG ΙV (EUROPEAN TERRITORIAL Co-operation) ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:

KE 81270

Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης:

ENERGEIA-B3-1.1.

Κωδικός Συμβολαίου:

Β3.11.01.

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

κος Διαμαντής Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήμ. Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., email: jdiam@civil.duth.gr

Ημερομηνία:

28/08/2014 – 03/11/2014

 

Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ και την περίληψη της προκήρυξης εδώ.

 

Πηγή: rescom.duth.gr