Προσλήψεις δύο μηχανικών στο Δήμο Μυκόνου.

362

  

Ο Δήμος Μυκόνου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9979/2019 Ανακοίνωσή του (ΣΟΧ 1-2019)
πρόκειται να προσλάβει δύο (2) άτομα, έναν ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ και έναν ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Ολόκληρη η ανωτέρω Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του

Δήμου Μυκόνου, www.mykonos.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
6ΒΖΝΩΚΚ-ΧΝΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από την 23η Ιανουαρίου 2020 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2020.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείται στα τηλέφωνα 22893-60124, 60125 (Βαγγέλης Καντεράκης, Στέλλα Μπέλτσιου).

cyclades24.gr