Προσλήψεις Μηχανικών με σύμβαση έργου

423

  

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατοτεχνιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α, του Δήμου Φυλής και της Περιφέρειας Αττικής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ» (ΧΑΣΙΑ) και συγκεκριμένα των παρακάτω αναφερόμενων για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών (εφόσον υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις):

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα βυζαντινής – μεταβυζαντινής περιόδου: 1 θέση
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη Μνημείων: 1 θέση
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών: 2 θέσεις
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 2 θέσεις

Αιτήσεις: 25/08 – 09/09/2020.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Μορρύλου και του Παλατιανού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι: 3 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 • ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: 2 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 2 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις, για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες: 21 θέσεις [Τρία (3) άτομα για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δεκαοκτώ (18) άτομα για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αιτήσεις: 25/08 – 31/08/2020.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» του έργου «Δήλος–ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: 1

Αιτήσεις: 25/08 – 07/09/2020.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες:

 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 01, Γραφεία Εφορείας (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων: 01, Γραφεία Εφορείας & Εργοτάξιο (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ): 01, Εργοτάξιο (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)

Αιτήσεις: 26/08 – 01/09/2020.

epoli.gr