Προσλήψεις μηχανικών στην αναπτυξιακή εταιρεία Δαίδαλος Α.Ε.

590

  

Η «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» απευθύνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με τρία(3)άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»και συγκεκριμένα:
Ένα(1) άτομοειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
Ένα (1) άτομοειδικότητας ΠΕΑρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών–Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης τα Χανιά.
Το αντικείμενο των ΣυμβάσεωνΜίσθωσης Έργου(ΣΜΕ)συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»