Προσλήψεις Μηχανικών στην ΕEΤΑΑ Α.Ε.

1206

  

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, Δασολόγων – Δασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων, ΤΕ Δομικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕ Τοπογράφων / Τοπογράφων Μηχανικών / Γεωπληροφορικής.

Έξι (6) άτομα εκ των προσληφθησομένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κομοτηνή.

Από τα άτομα που θα προσληφθούν έως 10% θα είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλύπτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το Παράρτημα , θα αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Κύρια προσόντα

Βαθμός Πτυχίου Χ 20 (μέγιστο μορίων 200)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητο προσόν είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος

Πρόσθετα προσόντα

Μεταπτυχιακός Τίτλος (που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου σε αντικείμενο συναφές με αυτό) 50 μόρια
Διδακτορικό (σε αντικείμενο συναφές με το πτυχίο) 50 μόρια

Εργασιακή Εμπειρία

Εμπειρία 5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τους 60
μήνες (μέγιστο μορίων 300)

Πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν μέσω συνέντευξης

Θα συνεκτιμηθούν προσόντα όπως η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα (μέγιστο μορίων 400)

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Βαθμός Πτυχίου 20%
Μεταπτυχιακός Τίτλος 5%
Διδακτορικό 5%
Εμπειρία 30%
Συνέντευξη 40%

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ και ΤΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις προκηρυσσόμενες θέσεις νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην ιστοσελίδα αυτής (www.eetaa.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόμενη έντυπη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», Ταχ. Δ/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» υπόψη κ. Απόστολου Αλατά (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων συμμετοχής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, ή της κατάθεσης αυτής στην Εταιρεία.

* Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 7η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00. Εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο ή μη υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή αιτήσεις συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσία μας www.eetaa.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται ως εξής:

  1. H κατάταξη των υποψηφίων γίνεται σε ενιαίο πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τα ως άνω βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.
  2. Εν συνεχεία καταρτίζονται πίνακες των προσληπτέων κατά ειδικότητα και κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει του ενιαίου πίνακα βαθμολογίας και σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας.
  3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμό πτυχίου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (εμπειρία) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την βαθμολόγηση των υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξής τους αναρτώνται, στα γραφεία της Εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.eetaa.gr).

Σχετικά, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση έγγραφης ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση αποστέλλεται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή απευθείας στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436). Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020». Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής του φακέλου.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ή τον έλεγχο και αποδοχή ή απόρριψη των ενστάσεων, οριστικοποιείται ο πίνακας κατάταξης και ο πίνακας προσληπτέων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα προσλάβει τα άτομα που θα προκριθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης, τμηματικά σύμφωνα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες και εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από το πέρας του διαγωνισμού. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ηλίας Γιάτσιος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Σπυρίδων Σπυρίδων