Προσλήψεις Μηχανικών στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης

759

  

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, για
την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης, υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας προκήρυξε το ΥΠΕΝ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Έντυπο αίτησης εδώ.